RACZ, Akos (Rácz; Akaćz, Akoš)

RACZ, Akos (Rácz; Akaćz, Akoš), stomatolog (Košická Polianka, Slovačka, 14. VII. 1872 – Osijek, 8. I. 1956). Sin Mije (Mihajla) i Roze rođ. Feldmann. Promoviran je u doktora medicine na Sveučilištu u Budimpešti 29. IX. 1898, gdje je nakon dvogodišnje bolničke službe postao vojni liječnik. Služeći u različitim garnizonima, stigao je u Osijek, gdje se 1906. oženio Olgom rođ. Berger, koja je potjecala iz poznate osječke žid. obitelji. U braku je rođena kći Erna (Osijek, 26. IV. 1908 – ?). Nakon I. svj. rata umirovljen je u činu majora te je specijalizirao stomatologiju i vodio privatnu stomatološku ordinaciju. Ubraja se među utemeljitelje stomatologije u Osijeku. Po uspostavi NDH bio je 5. VIII. 1941. primoran odjaviti ordinaciju.

IZV.: Arhiv ŽOO. – DAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, Zdravstvena služba, knj. 1232. – Nadgrobni spomenik na Židovskom groblju u Osijeku.

LIT.: S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2013.

RADAN, Adolf

RADAN, Adolf, trgovac (Sv. Ivan Žabno, 11. VII. 1883 – ?). Bio u mješovitom braku s Martom rođ. Pečnik. Zavičajnost je stekao u Zagrebu 1939. Tijekom 1930-ih posjedovao je trgovinu željeznom robom i alatom u Marovskoj (danas Masarykovoj) ul. u Zagrebu te zastupao Mariborsku livarnu in tvornicu kovin. Po uspostavi NDH prijavio je imovinu. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – Telefonski imenik 1941.

RADAN, Miroslav

RADAN, Miroslav, veterinar (Bjelovar, 16. IV. 1907 – Tel Aviv, 25. XI. 1982). Studirao je veterinu u Zagrebu, a diplomirao u Beču. Iselio se 1948. u Izrael, gdje je 1952–72. bio voditelj bakteriološkoga laboratorija za inspekciju mesa i mesnih proizvoda pri Veterinarskom institutu. Organizacija UN za prehranu FAO poslala ga je na niz specijalizacija u Dansku, Norvešku, Italiju i Švicarsku. Jedno je vrijeme u Velikoj Britaniji bio savjetnik za košer klanje stoke. Objavio je niz znanstvenih članaka o kontroli mesa, nadzoru higijene i pravilima obrednoga klanja. God. 1972. postavljen je za predavača na Sveučilištu u Tel Avivu, gdje je osnovao laboratorij u sklopu poslijediplomskoga studija veterine.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.

RADAN, Oto (Otto)

RADAN, Oto (Otto), pravnik i javni djelatnik (Beč, 4. X. 1904 – Zagreb, 16. V. 1992). Sin Lavoslava Salamona (Sv. Ivan Žabno, o. 1875 – ?, prije 1945) i Irene (Beč, 1885 – ?), koja je 1903–39. imala zavičajnost u Sv. Ivanu Žabno. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu, gdje je 1929. na Pravnom fakultetu doktorirao temeljem rigoroza. U međuratnom razdoblju bio je član SBOTIČ te su ga 21. VI. 1941. ustaške vlasti uhitile s još 70-ak Židova (također članova SBOTIČ), odvele u Gospić te u koloni vezanog žicom za lanac pješice prevele preko Velebita u Karlobag i logor Slana na Pagu, gdje je bio do pol. kolovoza 1941. Potom je prebačen u zatvor u Gospiću, a odande vraćen u Zagreb i pušten zahvaljujući mješovitomu braku s »arijevkom« Nadom rođ. Pirnat, koja se zahtjevom za njegovo puštanje još 8. VII. 1941. obratila izravno savjetniku Ustaškog redarstva Ivi Barakoviću. Krajem 1941. s majkom i tetkom prebjegao je u Split, gdje su bili internirani u skupini s još 20-ak Židova, a potom su ih deportirali u Calestano u Italiji. Tamo se povezao s tal. partizanima i misijom NOV te se 1944. prebacio na Vis. Priključio se partizanima te je kao pravnik radio u vojnim sudovima na području Splita, Šibenika i Neretljanske oblasti. Bio je borac u 26. dalmatinskoj diviziji, a 12. V. 1945. sa ZAVNOH stigao je u Zagreb. Nakon II. svj. rata radio je kao tajnik Sudskoga vijeća Vojnoga suda komande grada Zagreba, koje je sudilo najznačajnijim ustaškim ratnim zločincima (Mili Budaku, Nikoli Mandiću, Ademagi Mešiću i dr.). U knjizi Ante Zemljara Haron i sudbine zabilježeno je njegovo svjedočenje (iz 1975. i 1986) o logoru Slana na Pagu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27950.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. A. Zemljar: Haron i sudbine. Beograd 1988. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Globus, 24(2003) 660. – http://www.jadovno.com/dr-oto-radan-svjedok-koji-je-prezivio -logor-slanu.html, pristupljeno 28. IX. 2011.

RADAN, Vladimir (Rechnitzer, Aladar)

RADAN, Vladimir (Rechnitzer, Aladar), trgovac i gospodarstvenik (Sv. Ivan Žabno, 4. I. 1893 – New York, o. 1988). Sin Jakoba (? – Sv. Ivan Žabno, o. 1925), trgovca mješovitom robom i vlasnika ciglane u Sv. Ivanu Žabno. U nepoznato doba promijenio je ime i prezime u Vladimir Radan. Trg. školu započeo je u Rijeci, a završio u Nagykanizsi. Za I. svj. rat. mobiliziran je u austroug. vojsku u kojoj je djelovao u intendanturi. O. 1919. preselio se u Zagreb, gdje je proširio trg. poslove, posebice s Grčkom te je poč. 1930-ih imenovan honorarnim konzulom Kraljevine Grčke u Zagrebu. Taj mu je položaj omogućio da žid. izbjeglicama iz Trećeg Reicha i država srednje Europe nabavlja tranzitne vize za Tursku i Palestinu. U drugoj pol. 1930-ih dobio je monopol za duhan, sol i šibice na području Hrvatske. Bio je suvlasnik (s 50% udjela) mlinova na Pagu, na Sušaku, u Stonu i Dubrovniku, a 1938. započeo je izgradnju talionice željeza u Capragu kraj Siska. God. 1931–32. sagradio je vilu na Jabukovcu (danas veleposlanstvo Republike Austrije). Po uspostavi NDH, 22. IV. 1941, uhićen je u skupini od četrdesetak najviđenijih i najbogatijih zagrebačkih Židova te otpremljen u Graz, gdje je bio preslušavan i optužen da je brit. špijun, ali je nekoliko dana poslije pušten. Supruga Draga rođ. Schöller je 26. VI. 1941. u prijavi imovine navela da mu je sva imovina zaplijenjena te da joj je suprug od uhićenja nije javio. Poslije je cijela obitelj dobila propusnice za odlazak u Ljubljanu i potom bila internirana u provinciju Bergamo. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, s obitelji je prebjegao u Švicarsku, a nakon II. svj. rata iselio se u New York, gdje se bavio različitim poslovima. – Supruga Draga rođ. Schöller, kućevlasnica (Zagreb, 13. XII. 1896 – New York, 1988). Kći Izidora i Helene rođ. Ragendorfer. Otac se u Zagrebu bavio veleprodajom mješovite robe. Po uspostavi NDH, 26. VI. 1941, u prijavi imovine navela je suvlasništvo nad trokatnicom u Deželićevoj ul. i vilom na Jabukovcu, vlasništvo nad kućom u Vlaškoj ul. naslijeđene od oca, kao i nad trokatnicom u Gundulićevoj ul., koju je zaposjela Mornarica NDH. Kako je vila na Jabukovcu bila zaplijenjena, sa sinovima se preselila u Petrinjsku ul. Prebjegla je u Ljubljanu, potom je cijela obitelj bila internirana u provinciju Bergamo, odakle su, nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, prebjegli u Švicarsku, a potom u SAD. – Sin Božidar (Rechnitzer, Božo George), kemičar i žid. aktivist (Zagreb, 3. IX. 1919 – New Yersey, SAD 19. I. 2013). Maturirao je na I. gimnaziji u Zagrebu 1938, a potom studirao kemiju na Sveučilištu u Zagrebu. Po uspostavi NDH s majkom i bratom preselio se u Petrinjsku ul. i više puta bio uhićivan i puštan na intervenciju. Dana 26. VI. 1941. u prijavi imovine naveo da ne može navesti njezinu točnu vrijednost jer se nalazi u kući na Jabukovcu, koja je zaposjednuta. Ubrzo se prebacio u Split, gdje su ga uhitile tal. vlasti. Ubrzo je pušten te s većim dijelom obitelji interniran u provinciju Bergamo. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, prebjegao je u Švicarsku, gdje je diplomirao kemiju i 1946. se s obitelji iselio u New York, gdje se zaposlio u poduzeću za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Od 1967. do umirovljenja radio je kao inspektor zaštite okoliša u federalnoj upravi SAD. Bio je jedan od organizatora i djelatnik Društva jugoslavenskih Židova u SAD (Association of Yugoslav Jews in USA), sve do gašenja organizacije 2002. Živi u New Yorku. – Sin Zvonimir (Zvonko, Tom), poduzetnik (Zagreb, 2. VIII. 1925). Za uspostave NDH bio je gimnazijalac u Zagrebu, odakle je s majkom i bakom prebjegao u Ljubljanu, potom je cijela obitelj internirana u provinciju Bergamo, odakle su svi po kapitulaciji Italije u rujnu 1943. prebjegli u Švicarsku. U Ženevi je 1945. diplomirao na Višoj trgovačkoj akademiji te nastavio političko-ekonomski studij. God. 1946. s cijelom se obitelji iselio u SAD, gdje je u Atlanti završio Trgovačku akademiju. Potom se preselio u New York, gdje je radio kao agent za brit. kemijsko poduzeće »BCI«. Od 1962. živio u Rimu kao predstavnik amer. poduzeća, koje proizvodi hladnjake, a od 1966. u Parizu, kao zastupnik amer. poduzeća specijaliziranoga za proizvodnju zrakoplovne opreme. – Vladimirov brat Karlo (Rechnitzer, Dragutin), trgovac i gospodarstvenik (Sv. Ivan Žabno, 1909 – logor Banjica, X. ili XI. 1943). U nepoznato doba promijenio je ime u Karlo Radan. Završio je osnovnu školu u rodnom mjestu, a Trgovačku akademiju u Bjelovaru. Nakon školovanja radio je u različitim poduzećima, a potom se zaposlio kod brata kao voditelj ureda u Splitu, gdje se 1935. oženio Madalen rođ. Glumac. Po uspostavi NDH i tal. okupaciji, ostao je živjeti u Splitu. Misleći da će ga brak s »arijevkom« zaštititi, u rujnu 1943. nije se povukao iz grada te je u listopadu 1943. bio uhićen s ostalim splitskim Židovima, isprva zatočen u vojarni na Gripama, a zatim preko Metkovića deportiran u logor Banjica kraj Beograda, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – Spomen-ploča u I. gimnaziji u Zagrebu. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: D. Kečkemet: Židovi u povijesti Splita. Split 1971. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – D. Kahle: Stambene kuće novog građenja u sjevernim dijelovima Zagreba u razdoblju od 1928. do 1945. godine (doktorska disertacija). Zagreb 2007.

RADINGER, Emanuel

RADINGER, Emanuel, pedagog (?Subotica, Srbija, 1842 – Varaždin, 18. II. 1918). Doselio se 1868. u Varaždin, gdje je žid. školarcima predavao vjeronauk i hebrejski jezik s Abrahamom Pulgramom. Predavao je ukupno 51 godinu, a od toga 41 u Varaždinu. Pokopan je na Židovskom groblju u Varaždinu, a ŽO Varaždin dodijelila mu je počasni grob u znak zahvalnosti i poštovanja.

IZV.: Matica umrlih ŽO Varaždin.

LIT.: Godišnji izvještaj obće dječačke učione za šk. god. 1886/87. Varaždin 1887. – Varaždinski viestnik, 4(1893) 41. – (Nekrolog). Hrvatsko pravo, 5(1918) 8/9. – Židov, 11(1927) 49.

RADINGER, Karlo (Dragutin Viktor)

RADINGER, Karlo (Dragutin Viktor), pijanist i dirigent (Zagreb, 3. XI. 1906 – Split, 30. XII. 1971). Sin Simona i Seline rođ. Radinger. Završio je Muzičku akademiju u Zagrebu, a usavršavao se kao dirigent u Beču. Pionir je jazza u Zagrebu; prvi je u nas uveo trubu u jazz-orkestar. Prije II. svj. rata nastupao je sa sastavom »Rhythm boys«. Pokrstio se prilikom vjenčanja 1938. Po uspostavi NDH u prijavi imovine naveo je da je po zanimanju poštanski službenik, otpušten iz službe krajem svibnja 1941. Preuzeo je žid. znak, uhićen i određen za deportaciju u Gospić, ali je uspio pobjeći. Tijekom rata živio je ilegalno u Zagrebu. S Kaptola je bio upozoravan kad su slijedile racije, a vjerojatno mu je pomoglo i to što je bio u mješovitom braku. Skriven iza zastora nastupao je u »Dvercima« i drugim kabareima, prateći pjevače. God. 1947–49. djelovao je kao korepetitor u HNK u Zagrebu, a idućih deset godina dirigirao je orkestrima zagrebačke »Komedije«, Narodnog kazališta Zadar, HNK Osijek i Split, u kojem je ostao do umirovljenja 1964. U zagrebačkoj »Komediji« uspješno je postavio Zemlju smiješka i Silvu, a u Zadru Malu Floramye. Kao dirigent podjednako je uspješno dirigirao opernim, operetnim i baletnim izvedbama.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27206. – KŽZ. – Podaci o ulazniku M. Radinger.

LIT.: (Nekrolog). Vjesnik, 31(1972), 6. I. – P. Cindrić: Radinger, Karlo. Tko je tko u NDH. Zagreb 1997.

RADINGER, Milan

RADINGER, Milan, stomatolog (Zagreb, 27. III. 1899 – ?). Sin Šimuna, suprug Nade i otac Inge (Zagreb, 1929 – ?). Ovlaštenje za obavljanje liječničkoga zvanja dobio je od Liječničke komore u Zagrebu i od Ministarstva zdravstva 1926. U međuratnom razdoblju imao je specijalističku stomatološku ordinaciju na Pejačevićevu trgu (danas Britanski trg). Po uspostavi NDH, u svibnju 1941, morao je prijaviti imovinu te se s obitelji preseliti u manji stan u Savskoj cesti. Dana 17. V. 1941. predao je nakit i dragocjenosti u vrijednosti od 17 500 din. na ime žid. kontribucije. Do 26. VI. 1941. bio je liječnik Okružnoga ureda za osiguranje radnika Zagreb, kad je otpušten. Na nepoznat način preživio je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

RADO, Julio

RADO, Julio, poduzetnik i trgovac (Kotoriba, 2. XII. 1887 – ?). U braku s Gretom imao je kćer Paulu (Kotoriba, 1924), ud. za Žarka Plivarića. Cijela je obitelj u nepoznato doba prešla na katoličanstvo. U međuratnom razdoblju s bratom Arturom bio je suvlasnik poduzeća za prodaju i proizvodnju šumskoga drva »Braća Rado« te parne pilane sa sjedištem u Kotoribi. Tvrtka je protokolirana kod Okružnoga suda u Varaždinu 1919. Krajem 1920-ih preselio se iz Kotoribe u Zagreb, gdje je živio u kući u Ul. Mošinskoga (danas Nazorova ul.). Po uspostavi NDH za potrebe njem. vojske rekvirirana mu je kuća s kompletnim namještajem. Za potrebe Ustaškoga redarstva zaplijenjen mu je automobil »Ford« te odbijena molba za oslobođenje od nošenja žid. znaka. Na nepoznati način s obitelji je preživio II. svj. rat. – Brat Albert, poduzetnik i trgovac (Kotoriba, 13. XII. 1869 – ?). Nakon mađ. okupacije Kotoribe pobjegao je u Zagreb. Od vlasti NDH zatražio je odgodu roka prijave imovine, navodeći u obrazloženju da su nakon okupacije iz Kotoribe otišli i svi dotad zaposleni službenici u trgovini te nema uvida u točno stanje svoje imovine. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27205. – Telefonski imenik 1941.

RADO, Mirko

RADO, Mirko, službenik (Pečuh, Mađarska, 14. VI. 1894 – ?). U Zagreb se doselio 1921. iz Pečuha. U braku s Klarom rođ. Melllinger imao je sina Fedora (Zagreb, 1934 – ?). U međuratnom razdoblju bio je zaposlen kod Jadranskoga osiguravajućeg društva. Po uspostavi NDH izgubio je namještenje. Daljnja mu je sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693.