RADINGER, Emanuel

RADINGER, Emanuel, pedagog (?Subotica, Srbija, 1842 – Varaždin, 18. II. 1918). Doselio se 1868. u Varaždin, gdje je žid. školarcima predavao vjeronauk i hebrejski jezik s Abrahamom Pulgramom. Predavao je ukupno 51 godinu, a od toga 41 u Varaždinu. Pokopan je na Židovskom groblju u Varaždinu, a ŽO Varaždin dodijelila mu je počasni grob u znak zahvalnosti i poštovanja.

IZV.: Matica umrlih ŽO Varaždin.

LIT.: Godišnji izvještaj obće dječačke učione za šk. god. 1886/87. Varaždin 1887. – Varaždinski viestnik, 4(1893) 41. – (Nekrolog). Hrvatsko pravo, 5(1918) 8/9. – Židov, 11(1927) 49.