RADAN, Miroslav

RADAN, Miroslav, veterinar (Bjelovar, 16. IV. 1907 – Tel Aviv, 25. XI. 1982). Studirao je veterinu u Zagrebu, a diplomirao u Beču. Iselio se 1948. u Izrael, gdje je 1952–72. bio voditelj bakteriološkoga laboratorija za inspekciju mesa i mesnih proizvoda pri Veterinarskom institutu. Organizacija UN za prehranu FAO poslala ga je na niz specijalizacija u Dansku, Norvešku, Italiju i Švicarsku. Jedno je vrijeme u Velikoj Britaniji bio savjetnik za košer klanje stoke. Objavio je niz znanstvenih članaka o kontroli mesa, nadzoru higijene i pravilima obrednoga klanja. God. 1972. postavljen je za predavača na Sveučilištu u Tel Avivu, gdje je osnovao laboratorij u sklopu poslijediplomskoga studija veterine.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.