ORNSTEIN, Otto (Oren, Hajim)

ORNSTEIN, Otto (Oren, Hajim), kemičar (Vinkovci, 7. I. 1921 – Haifa, Izrael, 3. XI. 1983). Sin Vilka i Rozalije, brat Zdenka, Lee i Mire. Srednju školu završio je u Vinkovcima. Već je u mladosti, kao i cijela obitelj, bio izrazito cionistički orijentiran. Neposredno prije Travanjskoga rata 1941. s obitelji se iz Vinkovaca iselio u Palestinu, gdje je završio studij kemije i 1947. pristupio tek osnovanoj Pokusnoj stanici za pomorsko ribarstvo u Haifi. Od 1951. bio je vršitelj dužnosti ravnatelja, a od 1963. ravnatelj te ustanove. Obavljao je istraživanja i vodio radove oko nacionalnoga vodovoda, južnoga sektora Crvenoga mora i hidrografije ist. Sredozemlja. Tijekom 1970-ih postavljao je infrastrukturu za istraživanje zagađivanja mora uljima i teškim metalima. Bio je jedan od začetnika oceanografskih istraživanja u Izraelu i voditelj odjela za veze s inozemstvom. Sudjelovao je na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima te objavio mnogobrojne znanstvene radove.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. T. Šalić: Židovi u Vinkovcima i okolici. Osijek–Zagreb 2002.

OSWALD, Branko

OSWALD, Branko, veterinar (Zagreb, 25. XI. 1907 – Zagreb, 17. V. 1941). Sin trgovca Žige. Završio je II. državnu realnu gimnaziju 1926. u Zagrebu, gdje je 1931. diplomirao na Veterinarskom fakultetu. Kao student bio je demonstrator u Zavodu za fiziologiju, gdje je po predavanjima Petra Gjurića 1929. izradio s Mijom Martinčićem prvu skriptu iz fiziologije. Postavljen je za veterinarskoga pripravnika 1932. u Sreskom načelstvu Skoplje, odakle je 1933. premješten u Uroševac. Ondje je 1934. prijavio izradu disertacije te je nekoliko mjeseci proveo kao asistent u Zavodu za fiziologiju. God. 1935. doktorirao je na Veterinarskom fakultetu tezom Prilog poznavanju fenomena kod prolaza infracrvenih zraka svjetlosti kroz poprečno-prugasti mišić. Nakon promocije 16. II. iste god. vratio se u Uroševac i ubrzo prešao u Bansku upravu Vardarske banovine i radio u Higijenskom zavodu Skoplje. Potom je djelovao u Odjeljenju za veterinarsku epidemiologiju pri Higijenskom zavodu Split (1937–38), u Državnom bakteriološkom i serološkom zavodu Križevci (1938–40) i na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (1940), gdje je ostao tek nekoliko dana. Iste je god. premješten u Novi Vinodolski, a 18. II. 1941. u Veterinarsku eksperimentalnu stanicu Zagreb, u kojoj je radio do 8. V. 1941, kad je po Rješenju ministra narodnoga gospodarstva otpušten iz državne službe. Devet dana nakon toga počinio je samoubojstvo. – Bio je član Hrvatskoga veterinarskog društva. U mladosti se bavio lakom atletikom i plivanjem. Pisao je pjesme, od kojih je desetak sačuvano i objavljeno. Objavio je tridesetak stručnih i znanstvenih rasprava u domaćim i međunarodnim časopisima, pretežno o krpeljima i krpeljivosti, otrovnosti krpelja, otrovu u jajima krpelja Boophilus calcaratus balcanicus, razvojnom ciklusu važnijih praživotinja u krpeljima, vrstama i proširenosti krpelja u nas itd. te se na temelju tih istraživanja smatra prvim i najznačajnijim proučavateljem krpelja u Hrvatskoj.

LIT.: Oswald, Branko. Zaslužni veterinari Hrvatske. Zagreb 1976.

OSWALD, Janko Ivan

OSWALD, Janko Ivan, pravnik (Zagreb, 1853 – Zagreb, 18. VI. 1941). Sudjelovao je 1878. kao austr. vojnik u okupaciji BiH te dobio ratnu kolajnu i spomen-kolajnu. Nakon završenoga studija prava, djelovao je kao vijećnik Stola sedmorice do umirovljenja 1920. Bio je aktivan u Društvu asimilanata »Narodni rad«. Po uspostavi NDH predao je molbu za oslobođenje od nošenja žid. znaka, kojoj je priložio fotokopije dokumenata da je služio carskom i kraljevskom domobranstvu 57. pješačke pukovnije i stekao čin natporučnika. Molba je bila odbijena. Ubrzo je preminuo.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27283. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.

OSWALD, Julio

OSWALD, Julio, pravnik (?Zagreb, o. 1850 – ?). Sin Josefov. Doktorirao je temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1891, a odvjetnikom je imenovan 1903. U njegovoj odvjetničkoj pisarnici u Zagrebu kao perovođa je radio budući doglavnik NDH Mile Budak, koji ga spominje u predgovoru romana Ognjište. Bio je član Hrvatske stranke prava. – Otac Josef (?, o. 1820 – ?), služio je 1848. u nadbiskupskoj gardi u Zagrebu. Povelja o tom čuvala se u ŽOZ.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27412.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 4(1930) 1. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996.

OZER, Vilim

OZER, Vilim, žid. aktivist (? – ?). Spominje se kao jedan od najvećih prinosnika općinskoga poreza u ŽOZ 1915.

OZMO STEINER, Sida (Štajner)

OZMO STEINER, Sida (Štajner), stomatologinja (Zenica, BiH, 23. IX. 1936). Kći Alberta Ozma i Lotike rođ. Kabiljo. Gimnaziju je završila u Zenici, diplomirala stomatologiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1963, a specijalizirala stomatološku protetiku 1981. Po uspostavi NDH s obitelji je prebjegla u Mostar, odande u Selce te je bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, s roditeljima je prebačena na oslobođeni teritorij Banije. Radila je kao stomatologinja u Domu zdravlja Republičkoga sekretarijata unutrašnjih poslova, poslije Ministarstva unutarnjih poslova, gdje je 1974−91. bila voditeljica stomatološke službe. Umirovljena je 1997. U braku s Ivanom Steinerom, ekonomistom, majka je Lee, stomatologinje (?, 1970), i Danka, grafičkog dizajnera (?, 1974), koji živi u New Yorku.

IZV.: Osobni podaci ulaznice.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.