OSWALD, Branko

OSWALD, Branko, veterinar (Zagreb, 25. XI. 1907 – Zagreb, 17. V. 1941). Sin trgovca Žige. Završio je II. državnu realnu gimnaziju 1926. u Zagrebu, gdje je 1931. diplomirao na Veterinarskom fakultetu. Kao student bio je demonstrator u Zavodu za fiziologiju, gdje je po predavanjima Petra Gjurića 1929. izradio s Mijom Martinčićem prvu skriptu iz fiziologije. Postavljen je za veterinarskoga pripravnika 1932. u Sreskom načelstvu Skoplje, odakle je 1933. premješten u Uroševac. Ondje je 1934. prijavio izradu disertacije te je nekoliko mjeseci proveo kao asistent u Zavodu za fiziologiju. God. 1935. doktorirao je na Veterinarskom fakultetu tezom Prilog poznavanju fenomena kod prolaza infracrvenih zraka svjetlosti kroz poprečno-prugasti mišić. Nakon promocije 16. II. iste god. vratio se u Uroševac i ubrzo prešao u Bansku upravu Vardarske banovine i radio u Higijenskom zavodu Skoplje. Potom je djelovao u Odjeljenju za veterinarsku epidemiologiju pri Higijenskom zavodu Split (1937–38), u Državnom bakteriološkom i serološkom zavodu Križevci (1938–40) i na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (1940), gdje je ostao tek nekoliko dana. Iste je god. premješten u Novi Vinodolski, a 18. II. 1941. u Veterinarsku eksperimentalnu stanicu Zagreb, u kojoj je radio do 8. V. 1941, kad je po Rješenju ministra narodnoga gospodarstva otpušten iz državne službe. Devet dana nakon toga počinio je samoubojstvo. – Bio je član Hrvatskoga veterinarskog društva. U mladosti se bavio lakom atletikom i plivanjem. Pisao je pjesme, od kojih je desetak sačuvano i objavljeno. Objavio je tridesetak stručnih i znanstvenih rasprava u domaćim i međunarodnim časopisima, pretežno o krpeljima i krpeljivosti, otrovnosti krpelja, otrovu u jajima krpelja Boophilus calcaratus balcanicus, razvojnom ciklusu važnijih praživotinja u krpeljima, vrstama i proširenosti krpelja u nas itd. te se na temelju tih istraživanja smatra prvim i najznačajnijim proučavateljem krpelja u Hrvatskoj.

LIT.: Oswald, Branko. Zaslužni veterinari Hrvatske. Zagreb 1976.