ŠILINGER, Milan

ŠILINGER, Milan, posebnik (?, 1904 – Auschwitz, 1942). Po uspostavi NDH, u svibnju 1941, podnio je molbu za priznavanje arijskih prava te privremeno bio izuzet od »podizanja i nošenja znaka za Židove«, kao i od »preduzimanja protiv njega ponizujućih mjera predviđenih za Židove«. U lipnju 1942. bio je uhićen i deportiran u logor Tenja kraj Osijeka, a 22. VIII. u Auschwitz, gdje je stradao.

IZV.: HDA, MUP NDH, br. 223, kut. 23, Predsjednički ured, br. 6526, god. 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

ŠILJAK, Lea

ŠILJAK, Lea, psihologinja i žid. aktivistica (Zagreb, 11. III. 1976). Kći Đurđice rođ. Šosberger i Voje Šiljka. Diplomirala je psihologiju u Beču 1997. i magistrirala socijalnu psihologiju 2002. na London School of Economics and Political Science u Londonu tezom o žid. identitetu u Hrvatskoj (Transformations of Jewish Identities in Croatia). Radila je u istraživačkoj agenciji »Puls« 2004–07. kao viši istraživač u području javnoga mišljenja. Od 2007. radi u Uredu predsjednika Republike Hrvatske, prvo kao pomoćnica pročelnika Kabineta (mandat Stjepana Mesića), a od 2010. kao pomoćnica savjetnika za vanjsku politiku (mandat Ive Josipovića). Aktivna je u radu ŽOZ od ranoga djetinjstva, a od 2005. članica je Vijeća Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Zagrebu. Sudjelovala na mnogim žid. međunarodnim seminarima i kongresima u Europi, Izraelu i Americi (American Jewish Committee, Nahum Goldmann Fellowship). Višestruka je stipendistica žid. organizacija, poput Memorial Foundation for Jewish Culture iz New Yorka. Živjela je u Izraelu 1998–99. God. 2015. seli u Bruxelles, gdje radi u predstavništvu American Jewish Committee pri EU. – Majka Đurđica, žid. aktivistica (Osijek, 15. V. 1949). Kći → Đ. Šosbergera i Boriške rođ. Polak. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1989. Aktivna je u ŽOZ, ŽO Osijek i Židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel u Zagrebu. Bila je predsjednica Kulturnoga odbora ŽOZ i Bet Israela te članica Vijeća Bet Israela. Radi na HRT kao voditeljica promotivnih aktivnosti.

IZV.: Osobni podaci ulaznice.

ŠIMONI, Eli (Schwarz, Zdenko)

ŠIMONI, Eli (Schwarz, Zdenko), žid. aktivist i poduzetnik (Ogulin, 27. IV. 1910 – ?, Izrael, ?). God. 1933. priključio se pokretu »Hahaluc« te bio među osnivačima omladinske cionističke organizacije »Tehelet-lavan« u Jugoslaviji i sudjelovao u tri njezine hahšare (Zagreb, Lipovac, Kraljev Breg). U Palestinu se iselio 1936. i priključio kibucu Afikim te promijenio prezime i ime u Eli Šimoni. U sklopu Hagane bavio se radiovezom te postao gl. instruktor bežične telegrafije i organizirao prvu takvu stanicu u Jordanskoj dolini. U kibucu je radio u voznom parku. God. 1945. kibučki pokret poslao ga je u SAD radi nadgledanja nabavke novih kamiona »za državu na putu«. U Rehovotu se nastanio 1950, a 1959. počeo se baviti zemljoradnjom, vinogradarstvom te proizvodnjom vrsnih vina. Za IV. arapsko-izraelskoga rata (tzv. jomkipurski rat) 1973. prijavio se dobrovoljno u vojsku i vlastitim kamionom prevozio oružje na Sinaj. God. 1974. pokrenuo je Poljoprivredno udruženje za naseljavanje kraj Tel-Gezera i osnovao novo naselje Karmej-Josef.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.

ŠINKO, Ervin (Sinkó, Spitzer; Franjo)

ŠINKO, Ervin (Sinkó, Spitzer; Franjo), književnik (Apatin, Srbija, 5. II. 1898 – Zagreb, 26. III. 1967). Potekao je iz mađ. obitelji žid. podrijetla. God. 1919. sudjelovao je u mađ. revoluciji, a nakon sloma Sovjetske Republike Mađarske iselio se u Beč, potom u Pariz i Moskvu. U tom je razdoblju blizak Györgyju Lukacsu, čiji je sljedbenik u nekim književnopov. djelima. U Beču je izdavao časopis Testvér (1922) te surađivao u nizu mađ. časopisa. God. 1939. postao je državljanin Kraljevine Jugoslavije. Po uspostavi NDH boravio je sa suprugom, liječnicom Irmom, u Drvaru i Kninu, potom je bio interniran u logor na Braču te u Kampor na Rabu, gdje je bio jedan od organizatora antifašističkoga otpora. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima kao član Komisije za evakuaciju žid. logoraša s Raba na oslobođene teritorije Like, Korduna i Banije, a zatim bio polit. djelatnik u Otočcu. Po završetku rata, nastanio se u Zagrebu, gdje je stekao prijatelje u krugovima kritički raspoloženih intelektualaca, a osobit je pečat njegovu radu dalo druženje s Miroslavom Krležom, o čijem je stvaralaštvu poslije napisao niz eseja (Falanga Antikrista i drugi komentari). Društveno priznanje njegovu književnom djelovanju članstvo je u JAZU (danas HAZU; od 1951. je dopisni, a od 1960. redoviti član). Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1959. osnovao je Katedru za mađarski jezik i književnost na čijem je čelu ostao sve do smrti. U književnosti se javio pjesničkom zbirkom Éjszakák és hajnalok (1916), a javnosti se predstavio romanom Četrnaest dana, nastalim još u iseljeništvu, te zbirkom eseja Književne studije (1949), u kojima primjenjuje marksistički pristup kulturnim pojavama, srodan Lukacsevu, po prvi put u našoj sredini prisutan u književnopov. sintezama. Tumačeći književnost u duhu historijskog materijalizma, traži put koji je neovisan o vulgarnom determinizmu i o partijski usmjerenom dogmatskom »realizmu«. Gl. pripovjedno djelo, roman Optimisti (1954), prikazuje ljudske sudbine u mađ. revoluciji s psihološkoga, političkoga i etičkoga stajališta. To djelo, napisano u iseljeništvu, tada nije objavljeno. Neprilike s tim romanom, osobito u Moskvi sred. 1930-ih, prikazao je u memoarskoj knjizi Roman jednog romana (1955), sugestivnim svjedočanstvom o staljinizmu. Taj je »moskovski dnevnik« privukao i međunarodnu pozornost jer je u povijesnom trenutku obračuna sa Staljinovom politikom pružao autentičan uvid u metode polit. totalitarizma, na primjeru sudbine jednoga nepoćudnog rukopisa. Po uvjerenju kozmopolit, rijetko se doticao nacionalne ili vjerske problematike. Žid. građa prisutna je u jednoj od najzrelijih novela Aronova ljubav (1951). Kao pripovjedač istančan psiholog, u kasnijim se godinama ipak udaljio od beletristike, okrenuvši se više akademskomu diskursu. Posljednja publikacija sadržava rasprave o dalekoj kult. prošlosti: o književnosti, filozofiji srednjeg vijeka i renesanse (Tri književne studije, 1963). Na suprotnom je polu njegova dnevnopolitička publicistika, osobito u godinama obračuna s rezolucijama Informbiroa (Sablast kruži Evropom, 1951). Posmrtno mu je objavljen Drvarski dnevnik (1987). Trajno mjesto u hrvatskoj i južnoslavenskoj kulturi pripada pak senzibilnom pripovjedaču, čija djela još nisu u potpunosti vrednovana. – Supruga Irma (Spitzer, rođ. Rothart; Mici), liječnica i prevoditeljica (Budimpešta, 30. XI. 1890 – Zagreb, 7. VI. 1967). Medicinu je završila u Beču, gdje je specijalizirala rendgenologiju. Sa suprugom se doselila u Zagreb 1939. Po uspostavi NDH prebjegla je u Drvar, gdje se u srpnju 1941. priključila partizanima djelujući kao liječnica. Po povlačenju partizanskih jedinica, sa suprugom je otišla je u Knin te bila internirana u logor na Braču i u Kamporu na Rabu, gdje je organizirala tečajeve za bolničarke. Nakon kapitulacije Italije, sudjelovala je u evakuaciji žid. zatočenika iz logora i ponovo se priključila partizanima te radila kao upraviteljica bolnice br. 9 Karlovačkoga vojnog područja, voditeljica odjela bolnice Vojne oblasti 4. korpusa, referentica saniteta Kninskoga vojnog područja te potom Komande grada Splita. Nakon rata nastavila je raditi kao liječnica. Nije se sustavno bavila samostalnim knjiž. radom, ali je bila aktivna suprugova suradnica. U sklopu njegova Drvarskoga dnevnika objavljen je i njezin dnevnik pisan za ratnih godina. Prevela je na mađarski Krležine ratne novele (Magyar király honvéd novellák. Novi Sad 1952).

DJELA (izbor): Četrnaest dana. Zagreb 1947. – Eto ide naša sila… (uz omladinsku prugu). Zagreb 1947. – Književne studije. Zagreb 1949. – Pripovijetke. Zagreb 1950. – O sramoti besramnih ili spektakularno uskrsnuće oca Escobara (marginalije uz budimpeštanski proces). Zagreb 1949. – Aronova ljubav. Lirska pripovijetka. Zagreb 1951. – Sablast kruži Evropom. Članci, rasprave i predavanja (1948.–1951.). Zagreb 1951. – Optimisti. Roman jedne revolucije. Zagreb 1954. – Moskovski dnevnik iz god. 1936. (ulomak). Zagreb 1955. – Roman jednog romana. Bilješke iz moskovskog dnevnika od 1935. do 1937. godine. Zagreb 1955. – Falanga Antikrista i drugi komentari. Zagreb 1957. – Lik književnika danas. Zagreb 1957. – Pjesme u prozi. Pripovjetke. Zapisi. Ogledi. Zagreb 1969. – Drvarski dnevnik. Beograd 1987.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – I. Frangeš: Ervinu Šinku nad grobom. Forum, 6(1967) 3/4. – M. Matković: Ervin Šinko u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti, 103. Zagreb 1969. – E. Čengić: S Krležom iz dana u dan, 3. Zagreb 1985. – Đ. Zelmanović: Šinko, Ervin. Krležijana, 2. Zagreb 1999. – Isti: Šinko, Irma. Ibid. – Šinko, Ervin. Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2010.

ŠLAJ, Mladen

ŠLAJ, Mladen, stomatolog (Zagreb, 17. VII. 1957). Sin liječnika Mavra (?, 1925 – Zagreb, 16. VII. 1981) i Dušanke rođ. Novaković. U Zagrebu je 1976. maturirao te se upisao na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 1981. diplomirao. Od 1984. radi u Zavodu za ortodonciju Stomatološkoga fakulteta, najprije kao znanstveni pripravnik, a zatim kao istraživač. Doktorirao je 1986. tezom Strain gauge kao posrednik registracije sila koje proizvode mobilne ortodontske naprave. Iduće je god. izabran u zvanje asistenta, a 1991. u zvanje docenta. Izvanredni profesor postao je 1996, a redoviti 2001 (od 2006. u trajnom zvanju). Specijalistički ispit iz ortodoncije položio je 1990. Od 2003. predstojnik je Zavoda za ortodonciju Stomatološkoga fakulteta i pročelnik Kliničkoga zavoda za ortodonciju, Klinike za stomatologiju KBC Zagreb. Nositelj je kolegija Pretklinička ortodoncija i Ortodoncija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine Stomatološkoga fakulteta, a uža područja djelovanja u nastavi su mu biomehanika u ortodonciji, suvremena ortodontska dijagnostika i terapija te odabrana područja iz kraniofacijalne biologije. Bio je član Vijeća biomedicinskoga područja Sveučilišta u Zagrebu, zamjenski član Senata Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom dva mandata vršio je dužnost prodekana Stomatološkoga fakulteta. Član je Matičnoga odbora za područje biomedicine u drugom mandatu. Osnivač je Poliklinike Šlaj-Anić 2003, a u privatnoj praksi djeluje od 1984. Izrazito je usmjeren na estetsku dentalnu medicinu, osobito ortodonciju, ali djeluje i u ostalim područjima. Organizator je i voditelj trajne edukacije iz područja ortodoncije za ortodonte specijaliste. Sudjelovao je u radu znanstvenoga projekta Problemi rasta i razvoja djece i omladine, te prenatalnoga razvoja i projekta Ortodontski aspekti rasta i razvoja i funkcijskih osobitosti orofacijalne regije. Također je bio istraživač u međunarodnom znanstvenom projektu iz područja kraniofacijalne biologije sa Sveučilištem u Mainzu. Član je Hrvatskoga liječničkoga zbora, Hrvatskoga stomatološkog društva, predsj. Hrvatskoga ortodontskog društva, član i osnivač Hrvatskoga društva za dentalnu traumatologiju, član Hrvatskoga društva za medicinsku i biološku tehniku, European Orthodontic Society, American Association of Orthodontics, World Federation of Orthodontists, International College of Dentists. Bio je predsj. Povjerenstva za privatnu praksu i ustanove, Povjerenstva za informatizaciju i Povjerenstva za trajnu edukaciju Hrvatske stomatološke komore. Predsj. je Odbora za ortodonciju Hrvatske stomatološke komore. Autor je mnogobrojnih stručnih radova. – Sestra Mirjana Šlaj-Frelih, ekonomistica (Zagreb, 21. X. 1954). Dugogodišnja je turistička djelatnica i vlasnica turističke tvrtke »Magen«. Od 2005. kulturni je ataše Veleposlanstva Države Izrael u Zagrebu.

LIT.: http://www.slaj-anic.com/lijecnici/mladen-slaj/, pristupljeno 29. III. 2013.

ŠOSBERGER, Đorđe (Schossberger, Đuro)

ŠOSBERGER, Đorđe (Schossberger, Đuro), liječnik (Novi Sad, Srbija, 16. V. 1914 – Osijek, 1. I. 1991). Sa suprugom Boriškom rođ. Polak otac je Đurđice, majke → Lee Šiljak. Nakon završene gimnazije u Novom Sadu, studirao je u Beču i Grazu, a 1939. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pobjegao je iz Novoga Sada u Mađarsku prije novosadske racije (siječanj 1942). U Mađarskoj je uhvaćen i odveden u radni logor (Mungosi) iz kojega je pobjegao i priključio se partizanima. Nakon rata dobio je vojnu prekomandu u Osijek. Do 1957. bio je major u sanitetskoj službi JNA, a 1960–74. ravnatelj osječkoga Doma zdravlja. Radio na sprječavanju širenja zaraznih bolesti, sustavnoj imunizaciji, mjerama za smanjenje smrtnosti dojenčadi. Bio je zastupnik u Saboru Republike Hrvatske. Aktivni član ŽO Osijek do smrti. – Supruga Boriška rođ. Polak, žid. aktivistica (Novi Sad, Srbija, 20. V. 1921 – Osijek, 17. IV. 1966). U mladosti je živjela u Zagrebu i bila gimnastičarka u sportskom društvu Makabi. Rat je provela skrivajući se u Budimpešti. Po završetku rata, 1947. udala se za Đ. Šosbergera s kojim se preselila u Osijek. Radila je na Radio Osijeku u uredništvu za mađ. manjinu te djelovala u ŽO Osijek u socijalnom odboru i ženskoj sekciji.

IZV.: Podaci o ulazniku L. Šiljak.

LIT.: Jevrejski pregled, 41(1990) 7/12. – Bilten ŽOZ, 1991, 18.

ŠOSBERGER, Vera

ŠOSBERGER, Vera, pijanistica (Novi Sad, Srbija, 15. V. 1927 – Novi Sad, Srbija, 9. I. 1972). Diplomirala je 1949. na Muzičkoj akademiji u Beogradu (Ciril Ličar), a usavršavala se u Zagrebu (Svetislav Stančić), Lausannei (Edwin Fischer), Parizu (Aldo Ciccolini) i Salzburgu (Carlo Zecchi). Nastupala je i kao koncertantica.

LIT.: Šosberger, Vera. Leksikon jugoslavenske muzike, 2. Zagreb 1984.

ŠOVARY, Roman (Šovari)

ŠOVARY, Roman (Šovari), prevoditelj i jezikoslovac (Nova Bukovica kraj Slatine, 27. XII. 1892 – Zagreb, 13. VIII. 1957). Završio je gimnaziju u Osijeku. II. svj. rat preživio je u Zagrebu zahvaljujući mješovitomu braku i rodbinskim vezama svoje supruge Božene rođ. Stanzer. Bio je oslobođen od nošenja žid. znaka. Nakon rata bio je među osnivačima Društva hrvatskih književnih prevodilaca 1953. i njegov prvi potpredsjednik. Prevoditelj je klasične ruske književnosti, osobito Gogoljeve, Čehovljeve i Tolstojeve novelistike, kao i proza Saltikov-Ščedrina. Među prijevodima s engleskoga ističe se Taipi (Zagreb 1952) Hermana Melvillea. Surađivao u izradi Englesko-hrvatskoga rječnika Rudolfa Filipovića (Zagreb 1955).

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27184.

LIT.: Šovary, Roman. Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

ŠPACAPAN, Vivian

ŠPACAPAN, Vivian, stomatologinja (Rijeka, 27. IV. 1953). Kći Jordana i Jelene rođ. Brüll. Osnovnu i srednju školu završila je u Rijeci, gdje je 1979. diplomirala na Stomatološkom fakultetu. Diplomirala je i prvi stupanj engleskog i njemačkog na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Nakon diplome radi kao stomatologinja u Domu zdravlja Rijeka te u Hitnoj pomoći, predaje u Medicinskoj školi, a od 1989. posjeduje privatnu stomatološku praksu u Rijeci. Sudjeluje u različitim žid. aktivnostima na prostoru Hrvatske i bivše Jugoslavije. Članica je Upravnoga odbora ŽO Rijeka.

ŠPANIĆ, Miroslav

ŠPANIĆ, Miroslav (Spitzer), poduzetnik (Zagreb, 1894 – ?Izrael, ?). Unuk Hinka (Zagreb, 1825 – ?), sin Mavra – Egidija (Zagreb, 1854 – Zagreb, 18. X. 1924) i Tinke rođ. Neumann, kćeri Vuka (Varaždin, 1822 – ?) i Amalije rođ. Mosinger (Varaždin, 1826 – ?). Brat Stjepana, Nade ud. Müller i Vilka (Zagreb, 1886 – ?, 1916). U I. svj. ratu sudjelovao je 1915. u Bitki na Soči, na rus. bojišnici za Brusilovljeve ofenzive i na tal. bojišnici. Odlikovan je s nekoliko kolajni za hrabrost, brončanim i srebrnim »Signum laudis« i drugim ordenjem. God. 1919. promijenio je prezime Spitzer u Španić. U međuratnom razdoblju bio je suvlasnik i vjerojatno ravnatelj poduzeća → Lavoslava Steinera u Zagrebu. Po uspostavi NDH u molbi za stjecanje arijskih prava naveo je da se njegova obitelj ubraja u deset najstarijih žid. obitelji doseljenih u Zagreb. U kolovozu 1941. s majkom, bratom Stjepanom, suprugom Blankom rođ. Mermelstein i sinom Božidarom privremeno je stavljen pod zaštitu Slavka Kvaternika. U proljeće 1942. prebjegao je u Crikvenicu te je izdan nalog da se obitelji zaštitnica smjesta oduzme. Bio je interniran u logore u Kraljevici, Kamporu na Rabu i Tarantu. Preživio II. svj. rat i 1948. se iselio u Izrael. – Brat Stjepan, poduzetnik (Zagreb, 1898 – Auschwitz, 1942). U I. svj. ratu sudjelovao je u Bitki na Soči te bio višestruko odlikovan. Od 1932. vlasnik je Prve hrvatske tvornice kandita u Zagrebu. Po uspostavi NDH, u svibnju 1942, s majkom se ukrcao na vlak za Hrvatsko primorje, ali ih je navodni »pratitelj« u Karlovcu iskrcao iz vlaka i predao redarstvu. Deportiran je u Auschwitz, gdje je stradao. Sudbina majke nije poznata.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28094. – Podaci o ulazniku B. Polić.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.