ERNST, Teodor

ERNST, Teodor, odvjetnik (Varaždin, 15. II. 1881 – Varaždin, 4. XI. 1934). Sin rabina → Ignatza (Vatroslava) i Henriette rođ. Schey, brat → Alexandera te otac → F. Erića. U doktora prava promoviran je 27. XI. 1904. u Zagrebu. Odvjetnikom je imenovan 1909, a 1930. upisan je u Imenik Advokatske komore u Zagrebu. U Varaždinu je vodio odvjetnički ured, a bio je i zaprisegnuti sudski tumač za njem. jezik. U Židovskoj je općini biran od 1919. za člana predsjedništva Bogoštovnoga vijeća. Bio je gradski zastupnik (1920–28), član više gradskih društava, od kojih i Varaždinskoga vatrogasnoga društva kao podupirajući član (od 1922) te član utemeljitelj i tajnik (od 1924). Kao tajnik izradio je za Društvo Službovnik za kućnu stražu, a za predsjednika izabran je 1933.

LIT.: Židov, 3(1919) 3. – Varaždinske novosti, 4(1932) 150; 5(1933) 186; 6(1934) 258; 9(1937) 416; 10(1938) 434; 12(1940) 557. – Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 5(1931) 1. – Zbornik Hrvatsko vatrogastvo. Varaždin 1994. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776 –1996. Zagreb 1996.

EŠET, Eliševa

EŠET, Eliševa (ud. Čepečka), pijanistica (Osijek, 1903 – ?, Izrael, 1992). Kći Abrahama Kupferberga. Studirala je na Muzičkoj akademiji u Budimpešti u klasi Arpada Karpathyja. Živjela je u Dubrovniku, a 1951. iselila se u Izrael, gdje se zaposlila kao profesorica na Akademiji »Rubin« u Jeruzalemu. Odgojila je velik broj istaknutih glazbenika te se posebno zauzela za usvajanje modernoga repertoara (Béla Bartók, Dmitri Šostakovič, Sergej Prokofjev, Aram Hačaturjan). Bila je poznata kao pratiteljica solo-pjevača, a 1950-ih je nastupala i u Jeruzalemskom klavirskom triju.

LIT.: D. Mihalek: Odjeci hrvatske muzičke kulture u Izraelu. U: Glazba, folklor i kultura. Svečani zbornik za Jerka Bezića. Zagreb 1999.

EVENTOV, Jakir (Štajner, Steiner; Drago, Jona Avni)

EVENTOV, Jakir (Štajner, Steiner; Drago, Jona Avni), žid. aktivist, pisac i prevoditelj (Zagreb, 6. IX. 1901 – Haifa, Izrael, 15. X. 1984). Suprug Etelke rođ. Gorjanić, otac Itamara, Tirce, Jakira i Amnona. Po završetku školovanja na zagrebačkoj Trgovačkoj akademiji (1914–17) radio je kao bankovni službenik u zagrebačkoj podružnici Wienerbankvereina (1917–34). Za školovanja je bio aktivan u udruženju Literarni sastanci židovske omladine, koje je u potonjim godinama dalo svoj pečat razvitku cionističkoga pokreta u Jugoslaviji. Istodobno je učio hebrejski kod → M. Frankfurtera, koji je tada bio rabin voj. garnizona u Zagrebu. Za I. svj. rata bio je suosnivač ilegalne skupine »Dror«, koja se razvila pod utjecajem radikalnih ideja omladinskoga pokreta te suosnivač Saveza židovskih omladinskih udruženja te od 1923. član Radnoga odbora Saveza cionista Jugoslavije (isprva kao pročelnik Palestinskoga ureda, a zatim kao tajnik). Bio je suradnik omladinskoga časopisa Gideon, urednik zagrebačkoga lista Židov (1927–34) te književni redaktor (preveo 1933. Antologiju novohebrejske književnosti). S gimnastičkom sekcijom Makabija sudjelovao je na I. omladinskom sletu u Osijeku. God. 1934. iselio se s obitelji u Palestinu, gdje je po dolasku promijenio ime u Jakir Eventov. Isprva su živjeli u kibucu Merhavija, a potom, nakon zaposlenja u državnom elektrodistributerskom poduzeću Erec Jisraela, u Haifi. Djelovao je u Hagani te bio jedan od osnivača haifanske podružnice HOJ, udruženja žid. doseljenika iz Jugoslavije u Izrael. Organizirao je doček i zbrinjavanje imigranata 1944–45. iz Italije u Palestinu te prihvat velikih alija iz Jugoslavije 1948–49. i 1951. Bio je istaknuti javni djelatnik, zaslužan za prikupljanje građe iz povijesti Židova, posebno povijesti cionističkoga pokreta u krajevima iz kojih je 1918. osnovana Kraljevina SHS. God. 1955. bio je sa suprugom inicijator osnivanja Povijesno-muzealnoga odbora HOJ te njegov prvi predsjednik. U radu toga odbora pomagala mu je supruga, koja je istodobno zapisivala i usustavljivala pristiglu građu za Arhiv Hitahduta, te sin Jakir, koji je predano pisao povijest Židova s prostora Jugoslavije do poč. XX. st. (objavljeno 1971). Povijesni arhiv jugoslavenskih Židova, koji je bračni par Eventov vodio punih 30 godina, prenesen je 1986. u kampus Givat Ram Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, gdje mu je ime promijenjeno u Arhiv Eventov. – Supruga Etelka bila je aktivistica cionističke srednjoškolske omladine u Slavonskom Brodu te članica Organizacije cionističkih žena WIZO.

DJELA: Toldot Yehude Yugoslavyah. Tel Aviv 1971. – Hitahdut Olej Jugoslavija. Tel Aviv 1978.

IZV.: Arhiv historije Jevreja Jugoslavije.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – Židov 18(1934) 13. – C. Rotem: Jakir Eventov. Jevrejski pregled, 12(1961) 7/8. – M. Agmon: Naši Eventovi. Bilten HOJ, 1981, 4/5. – (Nekrolozi): Jevrejski pregled, 35(1984) 9/10. – Bilten HOJ, 1984, 5/6. – Bilten HOJ, 1985, 3/4. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45. – M. Gross: Jevrejski almanah za god. 1955. i 1956. Historijski zbornik, 10(1957) 1/4. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.