CSILLAG, Ignac

CSILLAG, Ignac, poduzetnik (? – ?). Najvjerojatnije je bio vlasnik poduzeća koje se do 1898. nalazilo u Bačićevoj kući u Pećinama u Rijeci.

LIT.: I. Lukežić: Židovi na Sušaku. Sušačka revija, 7(1999) 26/27.

CUCULIĆ ŽUPA, Judita

CUCULIĆ ŽUPA, Judita, ekonomistica (Zagreb, 14. IX. 1975). Kći Milorada i Mirjane rođ. Kern. God. 1990–91. pohađala je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, 1991–92. Lenape Highschool Mt. Laurel u New Jerseyju, SAD, a 1992–94. International Baccalaureate u Zagrebu. Diplomirala je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2000. magistrirala na London School of Economics and Political Sciences. God. 2000–02. radila je kao ekonomistica u Ministarstvu za europske integracije, 2002–07. kao gl. ekonomistica u uredu Međunarodnog monetarnog fonda u Zagrebu, a od 2007. savjetnica je u Direkciji za europsku suradnju Hrvatske narodne banke. Predaje o europskim integracijama, monetarnoj i fiskalnoj politici i objavljuje radove na te teme. Od 2003. članica je savjeta Europskog edukacijskog foruma i trenerica na programu jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove, od 2008. trenerica i mentorica u programu izobrazbe za rukovodeće državne službenike u organizaciji Središnjega državnog ureda za upravu, a od 2011. trenerica za državne službenike Republike Moldavije i vanjski predavač na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu predmeta Europska unija i međunarodne organizacije. Učiteljica je skijanja (od 1996), bila je članica HRT zbora (1998–99) te financijska direktorica Jewish Film Festivala (London–Zagreb 2007–09).

IZV.: Osobni podaci ulaznice.