LAPTER, Vladimir

LAPTER, Vladimir, stomatolog (Varaždin, 21. IV. 1923 – Zagreb, 24. II. 2002). Sin Žige (?, 1895 – Zagreb, 23. VII. 1975) i Lee rođ. Hirschsohn (?, 1900 – Zagreb, 3. IV. 1975). Sa suprugom Stankom rođ. Weinrebe otac je Marine i Saše. Osnovnu školu završio je u Varaždinu, gdje je 1945. maturirao. Po uspostavi NDH, potkraj lipnja 1941, s obitelji i drugim varaždinskim Židovima odveden je na sabiralište na Savskoj cesti u Zagrebu, a zatim u Gospić. Iz Gospića obitelj nije dalje deportirana, već je u kolovozu dolaskom tal. snaga otišla u Crikvenicu. U jesen 1942. bio je interniran u logor u Kraljevici, a u srpnju 1943. u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se Židovskom rapskom bataljonu i 7. banijskoj diviziji. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1952, a na Stomatološkom fakultetu doktorirao 1974. tezom Konstrukcija radne metode za ispitivanje djelovanja lepezastog vijka u tretmanu kompresija u interkanalnom sektoru. Nakon liječničkoga staža i obveznoga terenskog rada (1952–54), završio je specijalizaciju iz stomatologije na Ortodontološkom (poslije Stomatološkom) odsjeku Medicinskoga fakulteta (1957). Bio je asistent u Zavodu za ortodonciju (1957–64), docent (1964–68), izvanredni profesor (1968–71) i redoviti profesor (1971–89). Od 1966. do umirovljenja 1989. bio je predstojnik Zavoda za ortodonciju i pročelnik Odjela za kliničku ortodonciju Kliničkoga bolničkoga centra. U dva mandata bio je prodekan (1979–83) i dekan (1983–87) Stomatološkoga fakulteta. Bio je i osnivač Centra za interdisciplinarnu znanstvenu suradnju na Fakultetu te realizirao znanstvenu suradnju s institucijama u Grazu, Mainzu i Los Angelesu. Bio je počasni predsj. Ortodontske sekcije Zbora liječnika Hrvatske, član Glavnoga odbora Zbora liječnika Hrvatske, redovni član Medicinske akademije Hrvatske i član Fédération Dentaire Internationale (1985). Jedan je od pokretača časopisa Acta Stomatologica Croatica i njegov dugogodišnji urednik. Pokrenuo je i časopis Hrvatski stomatološki vjesnik (1993). Glavni je urednik Stomatološkog leksikona (Zagreb 1990) te autor mnogobrojnih radova objavljenih u državi i inozemstvu. Za svoj je rad primio mnogobrojna priznanja i nagrade, među ostalima Nagradu Zbora liječnika Hrvatske »Pavao Čulumović«, Nagradu »Dr. Juraj Bocak«, najvišega odličja za razvoj ortodoncije i Republičku nagradu »Ruđer Bošković« za dostignuća na području prirodnih znanosti 1983. – Supruga Stanka rođ. Weinrebe je 1953. maturirala u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala anglistiku i romanistiku. Bavila se vanjskom trgovinom, a potom prevođenjem. – Kći Marina Lapter Varga, stomatologinja (Zagreb, 9. II. 1969). Završila je osnovnu i srednju školu u Zagrebu, gdje je 1992. diplomirala na Stomatološkom fakultetu, 1996. doktorirala tezom Postupak procjene inklinacije frontalnih zubi i okluzijske ravnine u odnosu na individualnu međučeljusnu relaciju, a 1999. specijalizirala ortodonciju. Od 1994. radi na Zavodu za ortodonciju Stomatološkoga fakulteta, na kojem je 2015. birana u redovitu profesoricu u trajnom zvanju. Autorica je mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova. Majka je Vita (2002). – Sin Saša, fizičar (Zagreb, 11. XI. 1967). Završio je Matematičko-informatički obrazovni centar u Zagrebu. Od 1991. živi u Beču, gdje je završio fiziku i gdje je voditelj Montessori škole. Otac je kćeri Nadje (2004). – Vladimirov otac Žiga (Sigmund), stomatolog (Lavov, Ukrajina, 1895 – Zagreb, 23. VII. 1975). Sin Saloa. Izučio je zubarski zanat u Beču. Radio je u Mađarskoj, a potom je u Varaždinu imao stomatološku ordinaciju. Ondje je sudjelovao i u moto-utrkama. Po uspostavi NDH, u lipnju 1941, zajedno s ostalim varaždinskim Židovima odveden je na Zagrebački zbor, potom u Gospić. Zajedno sa suprugom i sinom po dolasku tal. snaga odlazi u Crikvenicu te je ujesen 1942. bio interniran u logor u Kraljevici, a od srpnja 1943. u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima djelujući u kirurškoj ekipi 12. divizije, kao referent stomatološke službe 28. divizije, stomatolog u Oficirskoj školi te u pozadinskom sanitetu u Slavoniji. Nakon rata ponovo je vodio stomatološku ordinaciju u Varaždinu, a od 1948. u Zagrebu. Također je do umirovljenja radio u Domu zdravlja na Trgu žrtava fašizma.

DJELA: Ortodoncija za praktičare. Zagreb 1972. – Ortodoncija. Zagreb 1982. – Ortodontske naprave. Zagreb 1988.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – V. Carek: (Nekrolog). Acta stomatologica Croatica, 36(2002) 1. – V. Dugački: Lapter, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon, 8. Zagreb 2013.