LAJOŠ, Damir

LAJOŠ, Damir, žid. aktivist (Osijek, 9. XII. 1972). Sin Borislava i Ivanke Pintar, rođene u Osijeku, kćeri Ladislava i Jolanke rođ. Ungar. Školovao se u Osijeku, gdje je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, smjer marketing, uz dva prekida: sudjelovao je kao dragovoljac u Domovinskom ratu 1991–92. te za boravka u kibucu Maayan Zvi u Izraelu. Nakon studentskoga angažmana na manjim projektima obnove zajednice kroz krovni projekt »Program slušanja« Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, radio je kao asistent voditelja na poslovima izrade projektnih prijedloga i projektnog menadžmenta na projektu zaštite ljudskih prava Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i istodobno bio voditelj Savjetovališta za prigovor savjesti i civilno služenje vojnog roka. Nakon toga je bio gl. koordinator Programa pomoći ist. Slavoniji što ga je financirala tal. regija Friuli Venezia-Giulia te Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije. Radi kao viši savjetnik za Međunarodnu suradnju i regionalni razvoj u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije i redoviti je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na stručnom studiju Upravljanje projektnim ciklusom. Član je Nadzornoga odbora Centra za mir Osijek i Upravnoga odbora PRONI centra za socijalno podučavanje. Bio predsj. ŽOO 2004–12, uspješno je pokrenuo više projekata, započeo i okončao povrat većega dijela imovine ŽOO te bio jedan od utemeljitelja suradnje malih općina na obilježavanju blagdana. Dan uoči Pesaha u Osijeku postao je najveća manifestacija u ovom dijelu Europe s više od 400 uzvanika i gostiju, koji dolaze iz mnogobrojnih žid. općina od Mađarske do Makedonije. Od 2012. potpredsjednik je ŽOO.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.