LADOR, Josef (Lederer, Željko)

LADOR, Josef (Lederer, Željko), ekonomist, pravnik i žid. aktivist (Zagreb, 22. III. 1909 – Jeruzalem, 11. II. 1987). Sin Mirka i Helene rođ. Rosenberger. Bio je u braku s Itom rođ. Haler (Sarajevo, 26. VI. 1922 – Jeruzalem, 21. VII. 2013). Maturirao je na zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji 1927. Doktorirao je pravo na Sveučilištu u Zagrebu 1932, a potom magistrirao ekonomiju na sveučilištu u Ženevi. God. 1932–41. imao je odvjetnički ured u Zagrebu. Bio je cionistički usmjeren, a kasnih 1930-ih bio je aktivan u organizaciji cionista-revizionista. Zarobljen je 1941. i cijeli II. svj. rat proveo je u njem. logorima, a prijavu imovine u njegovo je ime 25. VI. 1941. podnio njegov otac. U Zagrebu je 1942. brisan iz Odvjetničkoga imenika. Po povratku iz zarobljeništva zakratko je živio u Zagrebu, potom se preselio u Beograd, gdje je radio kao stručnjak u Institutu za međunarodnu politiku i privredu te bio član Glavnoga odbora SJVOJ. Iselio se u Izrael 1949, gdje je ubrzo postao pomoćnik pravnoga savjetnika u Ministarstvu vanjskih poslova. Bio je znanstveni koordinator pri Međunarodnoj akademiji za usporedno pravo, a potom pravni savjetnik izr. izaslanstva pri Organizaciji UN za pomorsko pravo (1954–58). Također je bio prvi tajnik izr. veleposlanstva u Bugarskoj (1963–66), član izr. izaslanstva za međunarodne ugovore na konferenciji u Beču (1968–69) i sudionik međunarodnih skupova o položaju izbjeglica (1971–81). Od 1966. do umirovljenja vodio je Odjel za međunarodne ugovore pri izr. Ministarstvu vanjskih poslova. Od 1934. intenzivno je objavljivao članke iz ekonomskoga, građanskoga i međunarodnoga prava, o vanjskopolitičkom stanju, tal. odnosu prema Židovima, razlozima antisemitizma u režimu Benita Mussolinija, o ostvarivanju ekonomskoga suvereniteta Izraela, polit. usmjerenju žid. mladeži, žid. bračnom pravu i sl. Znanstvene i stručne priloge objavljivao je u različitim stručnim časopisima: Jevrejska tribuna (1938–40), Jevrejski glas (1938. i 1940–41), Židov i Jevrejski narodni kalendar za 1939–40, Ekonomist, Odvjetnik, Nova Evropa, Anali naših dana, Mjesečnik Pravničkog društva, Arhiv za pravne i društvene nauke. Pisao je odrednice u Encyclopaedia Judaica, Hebrejskoj Enciklopediji, u leksikonima Međunarodnoga instituta u Mannheimu, odrednicu Hrvatski Židovi 1753–1945. u Istoriji Jevreja u Jugoslaviji i o Zagrebu u Leksikonu Pinkas kehilot Jugoslavija. Napisao je knjigu o njem. kartelima u međuratnom razdoblju, koja je objavljena samo u fragmentima u Torinu 1958. Dio rukopisa Jevreji u Hrvatskoj 18731945. objavljen je u knjizi Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i u Hrvatskoj (Zagreb, 1998; Tri fragmenta o cionizmu). – Otac Mirko, bankar (Beč, 12. X. 1869 – logor Jasenovac, 1942). Sin Josipov. God. 1906. doselio se iz Beča u Osijek, a odatle u Zagreb, gdje je u međuratnom razdoblju bio ravnatelj Hrvatske eskomptne banke. God. 1924. stekao je jugoslav. državljanstvo. Te je god. sa suprugom Helenom rođ. Rosenberger sagradio dvokatnu vilu za iznajmljivanje na Gvozdu u Zagrebu. Dana 15. VI. 1942. uhitili su ih ustaše u Samoboru te 18. VI. po nalogu UNS deportirali u logor Jasenovac, gdje su stradali. – Majka Helena (Koprivnica, 1. VI. 1875 – logor Jasenovac, 1942), kći Samuela Rosenbergera. Djed joj se naselio u Koprivnici u prvoj pol. XIX. st. Po uspostavi NDH sa suprugom je bila uhićena u Samoboru i depotirana u logor Jasenovac, gdje je stradala.

DJELA: Capitalismo mondiale e cartelli tedeschi tra le due guerre. Torino 1959. – International Non-Governmental Organizations and Economic Entities. Leyden 1963. – International Group Protection, Aims and Methods in Human Rights. Leyden 1968.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 684. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29647.

LIT.: Jevrejska tribuna, 18(1938) 41; 20(1940) 15. – Jevrejski glas, 11(1938) 35/36; 13(1940) 1/2; 14(1941) 1/2. – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.Bilten ŽOZ, 1989, 12. – Novi Omanut, 10(2002) 59. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – Popis građana Samobora, učesnika NOP-a i žrtava ustaškog terora. Novi Omanut, 11(2003) 58. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – M. Tkalčević: Lederer, Željko. Hrvatski biografski leksikon, 8. Zagreb 2013.