KURZ, Jakob

KURZ, Jakob, ginekolog (?, 1874 – ?, 1938). Djelovao je kao ginekolog u Opatiji, a u međuratnom razdoblju općinski liječnik i ravnatelj Gradske bolnice u Voloskom. Uz → J. Cohna surađivao je u pripremi knjige Abbazia als Kurort, objavljene u povodu 60-og rođendana Juliusa Glaxe, u izdanju Lječilišnog odbora. Uz J. Glaxu kao predsjednika, bio je tajnik organizacijskog odbora IV. međunarodnoga kongresa za talasoterapiju, održanog u Opatiji 28–30. IX. 1908, te uredio i izdao zbornik radova s toga kongresa.

DJELA: Abbazia als Kurort (suautor J. Cohn). Opatija 1906.

LIT.: M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija. Opis tiskanih knjiga i članaka s područja humane i veterinarske medicine i farmacije, koji se odnose na Hrvatsku, sv. 1, 1470–1875. Zagreb 1955. – A. Muzur: O ulozi židovskih ideja i židovskog kapitala u stvaranju Opatije. Ha-kol, 2000, 67/68.