KRONFELD, Ema

KRONFELD, Ema, žid. aktivistica (?, 1848 – Zagreb, 10. IX. 1924). Bila je predsjednica Izraelitskoga gospojinskog društva »Jelene Prister«.