KRISHABER, Hugo (Krieshaber)

KRISHABER, Hugo (Krieshaber), publicist, pjesnik i prevoditelj (Lakócsa, Mađarska, 23. XII. 1872 − logor Jasenovac, 1942−1945). Potječe iz obitelji, podrijetlom iz Mohača u Mađarskoj, gdje mu je otac radio kao knjigovođa. Realnu gimnaziju završio je u Osijeku 1890. Bio je izdavač i gl. urednik (1931−32) osječkoga enigmatsko-humorističnoga mjesečnika Razbibriga, u kojem je objavljivao humoreske, aforizme, zagonetke i kratke kritike. Od 1937. do ukinuća lista Die Drau 1938. bio mu je posljednji gl. urednik, objavljujući redovite uredničke uvodnike i komentare društveno-političkih i kulturnih zbivanja, prigodne članke o osječkim kazališnim temama te pjesme (epigrame u prozi i stihu i prepjeve iz stranih književnosti) i putopisne crtice. U Zagrebu je tiskao dvije knjižice o gospodarskim temama (Promet sa stokom u Hrvatskoj i Slavoniji, 1906; Wirtschaftliche Gefahren für Kroatien, 1908). U ilustriranoj zbirci Sa stranih njiva (1929) objavio je vlastite prijevode s mađarskoga (Sándor Petöfi), njemačkoga (Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Friedrich Schiller), talijanskoga (Giacomo Leopardi, Francesco Petrarca) i francuskoga (André Chénier), kojima je dodao i biografije pjesnika. Opsežne zbirke Po stazama života (1934) i Po samotnim putovima (1935) sadržavaju pjesme podijeljene na »osjećajne«, među kojima prevladavaju epigrami i prigodnice, i kritički intonirane »poučne«, te tematski raznovrsne humoristično-satirične aforizme i autobiografske zapiske. U knjizi Društveni tipovi (1938) na šaljiv je način i u stihu opisao stereotipne ljudske osobine. Potpisivao se i inicijalima.

DJELA: Sa stranih njiva. Osijek 1929. − Po stazama života. Zagreb 1934. − Po samotnim putovima. Zagreb 1935. –Društveni tipovi. Osijek 1938.

LIT.: (O knj. Po stazama života): V. Peroš, Omladina, 18(1934−1935) 3. − kv, Obzor, 76(1935) 10. − M. Krtalić: Knjižarski oglasi u osječkim novinama 19. stoljeća. Libellarium, 1(2008) 1.