KRAUS-STEIN, Lea

KRAUS-STEIN, Lea, revolucionarka (Zagreb, 12. V. 1914 – ?, Izrael, 1985). Kći Artura i Fanike rođ. Herman. Djetinjstvo je provela i osnovnu školu završila u Gradačcu u BiH, gdje joj je otac bio mjesni ljekarnik. U Zagrebu je pohađala Školu za više medicinske sestre i 1929–32. aktivirala se u žid. omladinskom pokretu, a 1935. postala članica SKOJ te ubrzo i sekretar partijske ćelije. Aktivna je članica Crvene pomoći. God. 1935. bila je uhićena te ju je Sud za zaštitu države osudio na deset mjeseci strogoga zatvora. Kaznu je izdržavala u Požarevcu. Sred. 1937. otišla u Pariz, prijavila se u Centre Sanitaire International te je uskoro prebačena u Španjolsku, gdje je ostala do sloma republikanske vojske i radila kao medicinska sestra u sanitetskoj službi Internacionalnih brigada u bolnici »Villanueva de la Jara« te u bolnici »Mataro« kraj Barcelone sve do evakuacije skupine teških ranjenika u Francusku u rujnu 1938. te u Marseilleu do njem. okupacije radila na zbrinjavanju djece. U Parizu je ostala kao ilegalka i suradnica Pokreta otpora pod tuđim imenom do kraja rata jer joj je kao španj. dobrovoljki bio zabranjen povratak u domovinu 1941. i oduzeto državljanstvo. Djelovala je u Pokretu otpora u Marseilleu, gdje je s drugim zdravstvenim osobljem iz Španjolske formirala Jugoslavenski odred, a 1945. se vratila u Jugoslaviju. Sa suprugom Mišom Steinom 1949. se iselila u Izrael i živjela u Kirjat Jamu kraj Haife.

LIT.: M. Perić i V. Drechsler: Jugoslovenski Jevreji – španski borci. Jevrejski almanah, 1963–1964. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Mi smo preživeli. Beograd 2001–2003. – B. Blasin i I. Marković: Ženski vodič kroz Zagreb. Zagreb 2006.