ADLER, Arnold (Mata)

ADLER, Arnold (Mata), prijevoznik (Slavonski Brod, 24. V. 1893 – ?Izrael, ?). Sin Josipa i Seline rođ. Taussig. Oženjen Marijanom rođ. Goldberger. Za I. svj. rata zarobljen na rus. bojišnici. Sudjelovao je u Oktobarskoj revoluciji (1917) i u Slavonski Brod se vratio tek 1922. Po uspostavi NDH interniran je u logor Jasenovac, gdje je obolio od tifusa; s Vilimom Kornhauserom prebjegao u partizane i bio na različitim dužnostima u Daruvarskom partizanskom odredu. Nakon II. svj. rata vratio se u Slavonski Brod te potom 1947. iselio u Palestinu.

IZV.: DASB, Knjiga rođenih. – JIM, E. Neufeld: Jevrejska zajednica u Slavonskom Brodu između dva svjetska rata (rukopis).

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – S. Uzelac Schwendemann: Židovski Brod/kulturno-povijesne krhotine, Slavonski Brod 2011.