KAISER, Herman

KAISER, Herman, trgovac (Vinkovci, 19. II. 1885 – logor Jasenovac, ?1941). Sin Filipov. U Radišinoj ul. u Zagrebu 1930-ih je posjedovao trgovinu bižuterijske robe. Po uspostavi NDH sa suprugom Bertom rođ. Abrahamson, kćeri Hildom (?, 1919 – logor Stara Gradiška, 1943) i sinom Zdenkom (?, 1922 – logor Jasenovac, 1944) preuzeo je žid. znak. Potom je deportiran u logor Jasenovac, gdje je ubrzo stradao. Sin je također deportiran u Jasenovac, gdje je poživio do jeseni 1944. Posljednji se put javio 9. X, a posljednji mu je paket poslan 29. I. 1945. Kći Hilda stradala je u logoru Stara Gradiška 1943, a o supruzi, koja je 1941. prešla na katoličanstvo, nema podataka.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 679. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.