KAISER, Frida

KAISER, Frida, žid. aktivistica (? – ?). Poč. XX. st. bila je predsjednica žid. djevojačkoga društva »Moriah« u Đakovu, a 1909. izaslanica na cionističkom skupu u Slavonskom Brodu.

LIT.: Židovska smotra, 4(1909) 6. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2013.