KAISER, Dragutin (Karl)

KAISER, Dragutin (Karl), pijanist, dirigent, glazb. pedagog i skladatelj (Beč, 20. IX. 1873 – Edlitz-Grimmenstein, Austrija, 15. VI. 1915). Glazb. izobrazbu stekao je u oca Karla, glazb. pedagoga, voditelja Glazbene škole »Kaiser« u Beču. God. 1884–87. bio je sopranist u dvorskoj kapeli u Beču, gdje je nastavio glazb. školovanje. Od 1892. dirigent je Zemaljskoga kazališta u Linzu. Došao je u Zagreb 1896, gdje je otvorio privatnu glazb. školu, a od 1898. bio je angažiran u HNK kao dirigent i korepetitor. U Zagrebu je ostao gotovo do kraja života, osim 1901/02, kad je bio pomoćni dirigent i korepetitor u Wagnerovu kazalištu u Bayreuthu. Bio je cijenjen kao koncertni pijanist, često pratilac vokalnih solista i gudača, posebice violončelista Pabla Casalsa, i kao član komornih sastava. Koncertirao je i u Beču, Berlinu, Leipzigu, a 1911. ravnao je koncertom Filharmonijskoga orkestra u Berlinu, nastupao kao dirigent bečkoga Tonkünstler-orkestra, a za gostovanja toga ansambla u Zagrebu 1914. ravnao izvedbom VI. simfonije Patetične Petra Iljiča Čajkovskoga. U zagrebačkom je kazalištu 1900. dirigirao praizvedbama opere Bijela gospođa (François-Adrien Boieldieu) i operete Ples u operi (Richard Heuberger) te premijerom Walküre (Richard Wagner) 1914. Kao glazb. pedagog stekao je ugled odgajajući, uz redovite predmete (glasovir, gudači), i glazb. ukus svojih učenika, među kojima su bili Krešimir Baranović, Dora Pejačević i Miroslav Švarc. Usporedno je pisao rasprave i glazb. kritike, temeljene na iscrpnim analitičkim opisima skladba i izvoditelja, najprije u Viencu (1898), potom gotovo redovito u dnevniku Agramer Tagblatt (1900–01, 1903–14). Skladao je orkestralna djela te baletnu glazbu za scensku priču Rajska vodica (prema Hansu Christianu Andersenu i hrv. mitološkim motivima, Antun Schneider i Jakša Sedmak), praizvedenu u HNK 1899.

LIT.: (O Rajskoj vodici): Agramer Tagblatt, 14(1899) 75. – Hrvatska domovina, 14(1899) 75, Pr. II. – E. Schulz (E. Sch.): Musikschule Kaiser. Agramer Zeitung, 82(1907) 9. – Professor Kaiser als Dirigent des Berliner philharmonischen Orchesters. Ibid., 86(1911) 26. – M. Švarc: (Nekrolog). Agramer Tagblatt, 30(1915) 142. – I. Ajanović-Malinar: Kaiser, Dragutin. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005.