JURKOVIĆ, Dragutin

JURKOVIĆ, Dragutin, pravnik (Zemun, Srbija, 27. I. 1887 – logor Jasenovac, VIII. 1942). Nakon doktorata prava, djelovao je u Hrvatskoj zemaljskoj banci u Osijeku. Po osnutku NDH u prijavi imovine u lipnju 1941. naveo je da mu je i pradjed imao zavičajnost u Zemunu. U braku s Irmom imao je sina Vladimira (?, 1921 – logor Jasenovac, 1941) ) i kćer Nadu. Sa suprugom i sinom odveden je u sabirni logor u Tenji, a potom u logor Jasenovac, gdje su svi stradali. – Kći Nada, liječnica (Jagodina, Srbija, 17. III. 1915 – logor Jasenovac, 1942). U međuratnom razdoblju radila je u sanatoriju → I. Herlingera u Osijeku. S obitelji je stradala u logoru Jasenovac.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 633.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.