JUNGWIRTH, Marko

JUNGWIRTH, Marko, poduzetnik (Madžarevo, 1890. ili 1891 – logor Jasenovac, 1941). Sin Bernarda, suprug Gizele te otac Branka (Zagreb, 1916 – logor Jasenovac, ?1941). Kao vlasnik pod imenom »M. Jungwirth i drug« posjedovao je Zagrebačku industriju popluna u Ilici s prodavaonicom u Vlaškoj ul. Po uspostavi NDH sa suprugom su mu bila priznata arijska prava. Uputio je molbu da mu sina Branka oslobode iz logora na Zavrtnici u Zagrebu, u koji je odveden 28. VIII, a u molbi je istaknuo kako je po polit. uvjerenju pravaš. Iako je sin nakon tjedan dana pušten, do kraja godine ponovo je bio uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao, kao i njegovi roditelji.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28068. – HDA, Ponova, Varia.

LIT.: I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.