JUNGWIRTH, Gustav

JUNGWIRTH, Gustav, pedijatar i žid. aktivist (Kamena Gorica kraj Novoga Marofa, 5. XI. 1899 – Zagreb, 20. XII. 1966). Sin Juliusa i Matilde rođ. Licht. Sa suprugom Zlatom rođ. Rosinger (Požega, 1909 – Zagreb, 9. III. 1996) otac je Noemi i Dana. Kao mladić u međuratnom razdoblju bio je pod utjecajem cionističkih ideja svojeg ujaka → A. Lichta. Gimnaziju je završio 1919. u Zagrebu, gdje je i započeo studij medicine, a diplomirao 1924. u Beču. Pedijatriju je specijalizirao u Zagrebu, Beču i Berlinu. U razdoblju 1928–41. djelovao je u Gradskom dječjem ambulatoriju u Zagrebu (poslije Zavod za socijalnu zaštitu majki i djece), gdje je vodio odjel za nedonoščad. Ondje je osnovao laktarij, centar za prikupljanje i dijeljenje majčina mlijeka, prvi takve vrste u nas. Po osnutku NDH izgubio je namještenje i u skupini žid. liječnika upućen je s obitelji u Mostar djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. Prebjegao je 1942. u Dubrovnik i bio interniran u Kupare i Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, sa suprugom se priključio partizanima djelujući u Otočcu, potom kao liječnik ZAVNOH u Žirovnici i Buzetu, gdje je osnovao dječju bolnicu. Supruga je radila kao bolničarka u dječjem dispanzeru u Rujevcu. Nakon II. svj. rata vratio se u Zagreb, gdje je bio imenovan ravnateljem Zavoda za socijalnu zaštitu majki i djece te osnovao Dječji dom na Josipovcu (danas Nazorova ul.). God. 1947. te 1949–55. predstojnik je Dječjega odjela Opće bolnice »Dr. Mladen Stojanović« (danas KBC »Sestre milosrdnice«). Nakon usavršavanja u Švicarskoj, Francuskoj i Švedskoj, u toj je bolnici, uz pomoć UNICEF, 1954. osnovao Centar za nedonoščad s prvim inkubatorom u Hrvatskoj. Dječji dispanzer u Domu zdravlja Medveščak vodio je nakon 1955. Surađivao u Liječničkom vjesniku (1935). Sudjelovao u radu ŽOZ, među ostalim bio i predsj. Socijalnoga odbora.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678. – KŽZ. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – (Nekrolozi): B. Puretić, Arhiv za zaštitu majke i djeteta, 10(1966) 5/6. – A. N.: Liječnički vjesnik, 89(1967) 1. – J. Romano: Jevreji u logoru na Rabu i njihovo uključivanje u narodnooslobodilački rat. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1973, 2. – Isti: Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije 1941–1945. Žrtve fašističkog terora i učesnici u narodnooslobodilačkom ratu. Ibid. – Isti: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Klinička bolnica »Dr. Mladen Stojanović« Zagreb 1845–1985. Zagreb 1985. – Klinička bolnica »Dr. Mladen Stojanović«. Anali Kliničke bolnice »Dr. M. Stojanović«, 24(1985) 2 (posebno izd.). – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. V. Dugački: Jungwirth, Gustav. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005.