JAKIĆ, Blanka

JAKIĆ, Blanka, germanistica (Zagreb, 14. II. 1910 – Zagreb, 17. IX. 1989). Kći → Mirka Breyera. Gimnaziju završila 1928. u Zagrebu. Studirala je 1928/29. franc. jezik i književnost na Sveučilištu u Grenobleu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1934. njem. i franc. jezik te povijest južnoslavenskih književnosti i narodnu povijest, doktorirala 1937. tezom Das deutsche Theater in Zagreb von 1780 bis 1840. Honorarno je predavala franc. jezik na I. muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu 1935–37, potom je radila u srednjim trg. školama u Subotici 1938/39, Karlovcu 1939/40. i Zagrebu 1940–51. Nakon uspostave NDH morala je vlastima prijaviti imovinu u kojoj je, među ostalim, navela da u vlasništvu ima ostatak naklade beletrističkih knjiga svojeg oca knjižara vrijednih 60 000 din., koje joj je poklonio kao svadbeni dar. Po završetku II. svj. rata, koji je preživjela zahvaljujući mješovitomu braku s Tomislavom Jakićem, bila lektorica za njem. jezik na Ekonomskom fakultetu (1951–57), lektorica (1957–61), docentica i voditeljica novoosnovane katedre za njemački jezik (1961–69) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. – Težište je njezina rada povijest njem. jezika te dvojezična i terminološka leksikografija. Autorica je metodički i didaktički suvremeno opremljenih priručnika za nastavu njemačkoga jezika na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu. Stručnim i znanstvenim radovima surađivala u Narodnom listu (1952), Farmaceutskom glasniku (1961), Telegramu (1962), Lingvistu (1963–64), Školskim novinama (1963), Suvremenoj lingvistici (1964), Stranim jezicima (1975), Živoj riječi (1975) i Enciklopediji Jugoslavije (II. sv. 1982) te na Školskoj televiziji Zagreb (1969–70). Redigirala je Hrvatskosrpsko-njemački rječnik Antuna Hurma te 1974. postala njegovom suautoricom. Surađivala je u Enciklopedijskom rječniku lingvističkih naziva (Zagreb 1969) Rikarda Simeona. Sa suprugom Tomislavom dopunila je i za tisak priredila knjigu svojega oca M. Breyera O starim i rijetkim jugoslavenskim knjigama (1952) te s njemačkoga na hrvatski prevela uspomene Roberta Hamitona Brucea Lockharta pod naslovom Moskva 1912.–1918. (Zagreb 1941). U rukopisu je ostao rad Njemačke gramatike koje su se upotrebljavale na području bivše Hrvatske i Slavonije od g. 1767–1848.

DJELA: Das deutsche Theater in Zagreb 1780–1840. Zagreb 1938. – Deutsche Handelskorrespondenz. Zagreb 1952 (od 1954. Deutsche Geschäftskorrespondenz). – Deutsch für Ökonomisten (suautorica M. Plohl), 1–2. Zagreb 1958–59 (od 1962. Der Ökonomist lernt Deutsch. Kratka njemačka gramatika za ekonomiste). – Deutsche Briefe im Aussenhandel. Zagreb 1958. (od 1966. Der deutsche Geschäftsbrief). – Izbor njemačkih tekstova za praktičnu nastavu u I. godini (suautorice D. Devčić i G. Postl-Božić). Zagreb 1959. – Izbor njemačkih tekstova za praktičnu nastavu u II. godini (suautori W. Jauss i V. Žmegač). Zagreb 1959. – Der Ökonomist lernt Deutsch. Pomoćni udžbenik njemačkog jezika za studente Ekonomskog fakulteta (suautorica M. Plohl). Zagreb 1962. – Izbor starogermanskih tekstova (suautorica D. Devčić). Zagreb 1964. – Hrvatskosrpsko-njemački glosar političkopravnih i ekonomskih termina (suautor J. Zidar). Zagreb 1965. – Grammatik der deutschen Sprache (suautorica M. Plohl). Zagreb 1967. – Hrvatsko ili srpsko-njemački rječnik (suautor A. Hurm). Zagreb 19743 (od 1991. Hrvatsko-njemački rječnik). – Tečaj njemačkog jezika (suautorica I. K. J. Hedler). London–Rijeka 1981.3

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 678.

LIT.: (Prikazi knj. Das deutsche Theater in Zagreb 1780–1840): S. Batušić (B.), Komedija, 5(1938) 17. – M. Ćurčin (–l–), Nova Evropa, 1938, XXXI/11. – I. Esih (ie.), Obzor, 78(1938) 76. – H. Vinković (–v–), Morgenblatt, 53(1938) 56. – H. Wolf, Alma mater Croatica, 2(1938–1939) 10. – M. Plohl: Der Ökonomist lernt Deutsch. Školske novine, 12(1962) 18. – N. Batušić: Uloga njemačkog kazališta u Zagrebu u hrvatskom kulturnom životu od 1840. do 1860. Rad JAZU, 1968. – Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 2. Zagreb 1969. – N. Batušić: Hrvatska kazališna kritika. Zagreb 1971. – M. Mojašević: Ein Jahrzehnt der jugoslawischen Germanistik (1965–1975). Filološki pregled, 14(1976) 1/4. – N. Batušić: Povijest hrvatskoga kazališta. Zagreb 1978. – S. Batušić: Hrvatska pozornica. Zagreb 1978. – 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1920–1980. Zagreb 1980. – S. Žepić: (Nekrolog). Strani jezici, 18(1989) 4. – M. Bobinac: Universitätsgermanistik in Kroatien. U: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Warszawa 1998. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1998. – K. Pranjko: Jakić, Blanka. Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005.