JAGODIĆ, Ljerka

JAGODIĆ, Ljerka, žid. aktivistica (Sarajevo, 9. VII. 1913 – Pečuh, Mađarska, 23. II. 1992). Kći Isidora Perlsteina i Katice rođ. Goldschmidt. U Budimpešti je završila tri razreda pučke škole te nastavila školovanje u Sarajevu. S ocem, sestrom Slavom i bratom Željkom došla 1923. u Osijek, gdje je završila nižu gimnaziju. Majstorski ispit za krojačicu završila je u Skoplju. God. 1940. udala se za Stanislava Jagodića, službenika. Bila je višegodišnja aktivna članica ŽO Osijek, predsjednica Ženske sekcije i članica Upravnoga odbora.

IZV.: Podaci o ulaznici G. i P. Jagodić.