IZRAEL, Moše (Liko)

IZRAEL, Moše (Liko), inženjer (Sarajevo, 13. II. 1911 – Tivon, Izrael, 7. I. 1986). Završio je Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i specijalizaciju za tekstil u Manchesteru. Iselio se 1951. u Izrael, gdje je od 1953. živio u Tivonu i radio u tvornici cementa »Nešer« kao gl. elektroinženjer. Od 1970-ih radio je u Direkciji za planiranje električne energije. Djelovao u HOJ, u Rotary klubu i društvu »Dante Alighieri«.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 47/48.