ISAIĆ, Vladimir

ISAIĆ, Vladimir, publicist (Mostar, BiH, 1930 – ?Split, 28. XII. 2006). Sin Dušana i Ružice, unuk Malvine rođ. Bem. Iako je bio iz mješovitoga braka i grkokatoličke vjere, po uspostavi NDH prebjegao je u Hrvatsko primorje te bio interniran u logor u Kamporu na Rabu. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1999. doktorirao je tezom Jadransko pomorsko vojište u političkoj i vojnoj strategiji Trećeg Reicha (1934–1945). Surađivao u Ha-kolu. Bio je član ŽO Split.

DJELA: Pomorski običaji i tradicije. Beograd 1988. – Treći pomorski obalski sektor Mornarice narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 1943–1945. Pomoćni brodovi (suautor D. Magić). Zadar 1990. – Put prognanih. Od Mostara do Raba 1942.–1943. Rijeka 2003. – Pomorsko zrakoplovstvo na istočnoj obali Jadrana / Naval Aviation at the eastern coast of the Adriatic sea (suautor D. Frka). Zagreb 2010.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29457.