BABIĆ, Livia

BABIĆ, Livia, pravnica (Kecskemét, Mađarska, 15. II. 1920 – Beograd, 13. V. 2001). Kći → G. Breidera i Ane rođ. Spitzer. Majka → G. Babića i → Zore Zuckerman Itković. S obitelji je 1926. došla u Osijek, gdje je 1938. maturirala. Iste god. s obitelji se preselila u Beograd, gdje upisuje Medicinski fakultet. Postala je članica SKOJ 1940. Sudjelovala je u beogradskim demonstracijama 27. III. 1941, a za Travanjskoga rata 1941. sa suprugom Matom Babićem otišla je u njegovo rodno mjesto Slivno Ravno kraj Opuzena, potom 24. VI. 1941, čamcem na Pelješac u mjesto zvano »Bezzemlje«, gdje su se priključili prvoj skupini ilegalaca na tom području. U KPJ primljena je u ožujku 1943. na rad u Odjelu tehnike Okružnog komiteta za juž. Dalmaciju. U travnju 1944. na Visu je bila raspoređena na rad u bolnicama, a bila je i vršiteljica dužnosti zamjenika polit. komesara i sekretara partijske organizacije. Nositeljica je Partizanske spomenice 1941. Od oslobođenja u Zagrebu radila u gradskom javnom tužilaštvu, istodobno studirala te diplomirala na Pravnom fakultetu 1949. God. 1951. s obitelji se doselila u Metković, gdje je bila voditeljica Općinske organizacije AFŽ Metković, a od 1952. u Mostaru je radila kao pravnica u voj. poduzeću »Soko«. Od 1955. vrši dužnost zamjenice direktora Socijalnoga osiguranja u Mostaru do umirovljena 1961. Nakon suprugove smrti, 1965, vratila se u Zagreb, no potom se više puta selila (Kaštel Sućurac, Metković, Ploče, Zagreb, Mostar, Zadar i Beograd).

IZV.: Podaci o ulaznici B. Breider.