GERŠKOVIĆ, Leon

GERŠKOVIĆ, Leon, pravnik (Bučje kraj Požege, 2. II. 1910 – Zagreb, 1. VI. 1992). Sin Jakoba i Fride rođ. Kohn. Potječe iz trg. obitelji. Gimnaziju je završio u Požegi, a studij prava s doktoratom 1933. u Zagrebu. Potkraj 1920-ih i poč. 1930-ih pripadao je cionističkomu pokretu, surađivao u Hanoaru, reviji žid. omladine Jugoslavije, a oko 1931. bio je potpredsjednik Radnoga odbora Saveza židovskih omladinskih udruženja. Kao i mnogi žid. omladinci, koji su pripadali lijevim cionistima, do sred. 1930-ih priključio se komunističkomu pokretu, a 1935. postao član KPJ. Uhićen je 1936. zbog komunističke djelatnosti, ali je ubrzo pušten zbog nedostatka dokaza. Kao odvjetnički vježbenik 1936. je radio u odvjetničkom uredu → I. Kuhna. Bio je upisan u Imenik Advokatske komore u Zagrebu 1940 (iz kojega je kao Židov 1942. izbrisan). Do 1941. djelovao je kao privatni namještenik i odvjetnik u Zagrebu te sudjelovao u radu SBOTIČ. Nakon Travanjskog rata 1941, CK KPH upućuje ga u Split, gdje je od lipnja do rujna 1941. vodio tečajeve SKOJ i uređivao ilegalni list Naš izvještaj, a u veljači 1942. postao je sekretar Mjesnoga komiteta KPH Split. U ustaškom tisku istican je kao »organizator komunističke stranačke promičbe« (Spremnost, 1942). Partizanima se priključio u rujnu 1943. te obavljao različite političke i voj. dužnosti. Bio je prvi urednik lista Slobodna Dalmacija (1943), a radio je i Agitprop PK KPH. Poč. 1944. imenovan je voditeljem odsjeka za upravu ZAVNOH. Nakon II. svj. rata radio je na izgradnji pravnog i društvenoga sustava FNRJ. Bio je načelnik u Ministarstvu za konstituantu, sekretar za zakonodavstvo i organizaciju Ministarstva vanjskih poslova, zastupnik u Saveznoj skupštini u više saziva, zatim i u Saboru SRH. Surađivao je u izradi Ustava FNRJ iz 1946, ustavnoga zakona iz 1953, zakona o narodnim odborima, o nacionalizaciji, o komunalnom sustavu i o udruženom radu. God. 1946. utemeljio je i predavao predmet Istorija narodne vlasti na beogradskom Pravnom fakultetu te za nastavne potrebe tiskao prvi izbor dokumenata (1946) i napisao prvi udžbenik (1950). Neko je vrijeme kao redoviti profesor predavao i Ustavno pravo te Komunalni sistem. Bio je jedan od osnivača i prvi dekan (1962–65) Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, gdje je predavao kolegij Društveno-politički sistem SFRJ, i na kojem je pokrenuo znanstveni časopis Politička misao. Bio je i predsj. Hrvatskoga politološkoga društva. Kao član ustavne komisije Savezne skupštine radio je na ustavnim amandmanima iz 1968. i 1971. i na Ustavu SFRJ iz 1974. Autor je mnoštva radova i članaka u znanstvenim i stručnim časopisima te u dnevnom tisku. Bio je dopisni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti od 1958, dobitnik partizanske spomenice (1941) i dobitnik Nagrade AVNOJ za društvene znanosti (1979). – Supruga Erna, komunistička aktivistica (Banja Luka, BiH, 6. III. 1912 – Zagreb, 9. V. 1963). Kći Davida Izraela. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Po uspostavi NDH s kćerkom Majom preuzela je žid. znak i prijavila imovinu te izjavila da joj se muž Leon do 30. VI. 1941. nije vratio iz rata. Potom je prebjegla u Split, gdje se 1942. priključila partizanima te od 1943. bila djelatnica Agitpropa na Mosoru i blagajnica KPH za srednju Dalmaciju, referentica za prosvjetu u logoru za smještaj izbjeglica u Dalmaciji. Kraj II. svj. rata dočekala je u El Shattu.

DJELA: Židovsko pitanje. Zagreb s. a. – Sveta palanka pred Purim. Zagreb 1931. – Dokumenti o razvoju narodne vlasti. Beograd 1946, 19482, 19833. – Historija narodne vlasti, 1–2. Beograd 1950–1955. – O socijalističkoj demokraciji. Beograd 1953. – Državna uprava Jugoslavije. Beograd 1956. – Društveno upravljanje u Jugoslaviji. Beograd 1957, 1959². – Komuna kao društveno-ekonomska zajednica i političko-teritorijalna jedinica. Beograd 1959. – Uz diskusiju o prednacrtu Ustava SFRJ. Zagreb 1962. – Društveno-politički sistem Jugoslavije. Zagreb 1964. – Polazne osnove pravnog sistema u udruženom radu. Zagreb 1972. – Skica prospekta za proučavanje narodnooslobodilačke borbe u Dalmaciji u 1941. godini. Split 1972. – Snaga Komunističke partije Jugoslavije – uvjet stvaranja nove Jugoslavije. Zagreb 1972. – Društveni dogovori i samoupravni sporazumi. Beograd 1975. – Ustavne teme. Zagreb 1976. – Komentar Zakona o udruženom radu. Beograd 1978. – Suvremeni ustavni problemi. Beograd 1981.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671. – KŽZ.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 1(1927) – 15(1941). – Spremnost, 1(1942), 13. IX. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Marković: Popis radova prof. dr. Leona Gerškovića (knjiga, članaka, intervjua). Zagreb 1981. – H. Sirotković: Geršković, Leon. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998. – Fakultet političkih znanosti 1962–2002. Zagreb 2002. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – A. Budaj: Vallis Judaea. Povijest požeške židovske zajednice. Zagreb 2007.