GEORGIJEVIĆ, Adalbert (Spiller)

GEORGIJEVIĆ, Adalbert (Spiller), liječnik i javni djelatnik (Čerević, Srbija, 18. VI. 1899 – Samobor, 18. XI. 1991). Sin → Mavra Spillera. Djetinjstvo je proveo u Ivancu u Hrvatskom zagorju, gdje je njegov otac bio kotarski liječnik. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Zagrebu i Varaždinu, gdje je maturirao 1918, a medicinu je studirao u Grazu, Würzburgu i Krakovu te diplomirao 1926. u Zagrebu. Službovao je kao liječnik u Maruševcu, Vidovcu i Radovanu (od 1927) te kao kotarski liječnik u Ivancu (od 1940). Bio je dobrotvor i prosvjetitelj, zaslužan za zdravstveni odgoj stanovništva. Suosnivač je Ivanečkoga športskoga kluba (1920), obnovitelj rada planinarskoga društva te inicijator gradnje planinarskoga doma i piramide na vrhu Ivančice (1929). U selu Greda osnovao je knjižnicu te sudjelovao u osnivanju prvoga lokalnoga tjednika Seljačka zora. Po osnutku NDH, iako je bio iz mješovitoga braka, u strahu od progona s braćom Emilom i Pavlom preuzeo je majčino prezime Georgijević. God. 1942. bio je premješten u Bosanski Novi, a 1943. u Veliko Trgovišće. Od kolovoza 1945. u Samoboru je organizirao zdravstvenu službu i 1946. osnovao prvi Dom narodnog zdravlja, čiji je bio ravnatelj do umirovljenja 1965. Ondje se također isticao javnim djelovanjem te bio jedan od utemeljitelja lokalnoga muzeja. Bio je aktivni planinar, pisao tekstove memoarskoga karaktera te o planinarstvu.

LIT.: M. Kraš: Prilozi povijesti Ivanca do 1940. godine. Varaždin 1996. – Zbornik 600 godina Ivanca. Ivanec 1997. – F. Frntić i V. Dugački: Georgijević, Adalbert. Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998.