GARA, Aleksandar (Šandor)

GARA, Aleksandar (Šandor), liječnik i žid. aktivist (Drobeta-Turnu Severin, Rumunjska, 8. VI. 1896 – Zagreb, 26. VI. 1961). Sin Armina Grünbauma. Klasičnu gimnaziju završio je u Mađarskoj, gdje se upisao na Medicinski fakultet, a za I. svj. rata bio je mobiliziran u austroug. vojsku. Iz Sombora se 1920. doselio u Zagreb, gdje je nastavio studij na Medicinskom fakultetu, a potom u Beču, gdje je 1924. bio promoviran. Ovlaštenje za obavljanje liječničkog zvanja dobio je 1926. od Liječničke komore u Zagrebu, gdje je oko 1931. imao privatnu liječničku ordinaciju, a jedno je vrijeme radio u ustanovama zdravstvenoga i socijalnoga osiguranja. Kao aktivan član ŽOZ i revizionističkoga pokreta 1935. izabran je u Vijeće ŽOZ. Po vlastitom iskazu iste je god. prešao na evangeličku vjeru, iako se to vjerojatno dogodilo poslije. Po uspostavi NDH sa suprugom Anom rođ. Hoffer (?, o. 1905 – Zagreb, 18. IV. 1982) preuzeo je žid. znak te bio izbačen iz stana i ordinacije u tadašnjoj Radišinoj ul. u Zagrebu. Bio je mobiliziran u domobranstvo i kao liječnik poslan u bolnice u Doboju i Slavonskom Brodu. Održavao je veze s partizanima, prihvaćao ranjene borce te im slao sanitetski materijal. Poč. 1945. iz Slavonskoga Broda prebjegao je u Zagreb, u kojem se krio do kraja II. svj. rata. Do umirovljenja 1960. radio je kao liječnik u službi Državnih željeznica i u Domu zdravlja Medveščak u Zagrebu.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 671. – KŽZ. – Podaci o ulazniku T. Grüner.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – (Nekrolog). Liječnički vjesnik, 84(1962) 9. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001.