GAON, Jakob (Jaša)

GAON, Jakob (Jaša), epidemiolog (Travnik, BiH, 11. VII. 1914 – Zagreb, 18. XI. 1995). Sin Avramov. Medicinski fakultet završio je 1939. u Beogradu, gdje se isticao u žid. omladinskoj organizaciji. II. svj. rat proveo je u njem. zarobljeništvu u logoru u Ravensbrücku, posebno pomažući sovjetskim zarobljenicima za što je dobio odlikovanje SSSR. Epidemiologiju je specijalizirao u Sarajevu i Beogradu 1946–49. Usavršavao se 1950, 1954. i 1962. u Švicarskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD, a 1963. doktorirao je tezom Problem rezervoara infekcije klasičnog pjegavca u interepidemijskom periodu. Od 1964. redoviti je profesor Katedre za epidemiologiju sarajevskoga Medicinskoga fakulteta i voditelj Instituta za epidemiologiju. Od 1967. bio je predsj. Zdravstvene službe BIH, osobito se istaknuo u suzbijanju epidemije velikih boginja 1970-ih. Objavio je mnogobrojne radove, udžbenike i monografije iz područja epidemiologije i infektologije. Bio je dopisni član ANUBiH od 1967, redovni od 1973. te član Society of Medicine i International Epidemiological Association. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među ostalim, Ordena bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem. Aktivan je u ŽO u Sarajevu, a za rata u BiH sa suprugom Martom bio je primoran iseliti se iz Sarajeva u Dom »Lavoslav Schwarz« u Zagrebu, gdje se uključio u rad Sveučilišta i nastavio djelovati u ŽOZ. U izdanju ANUBiH objavljen je Zbornik u čast akademika Jakoba Gaona (Sarajevo 1992).

DJELA: (izbor): Metodološko uputstvo za eradikciju endemskih žarišta trbušnog tifusa, paratifusa i dizenterije u SR BiH i mjere koje treba poduzeti kod pojave trovanja hranom. Sarajevo 1966. – Metodološko uputstvo za sprečavanje, suzbijanje i liječenje virusnog hepatitisa. Sarajevo 1966. – Zarazna žutica ili infektivni hepatitis. Sarajevo 1966, 1974². – Praktično uputstvo za sprečavanje i suzbijanje kolere (suautor B. Pokrajčić). Sarajevo 1974. – Specijalna epidemiologija akutnih zaraznih bolesti. (suautor) Sarajevo 1982. – Priručnik o sticanju potrebnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i o ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (suautori M. Tanović i R. Mulić). Sarajevo 1988. – Terenska evaluacija efikasnosti domaće vakcine protiv morbila. Zagreb 1988. – Stanje morbila u Bosni i Hercegovini i strategijski pravci u suzbijanju ove bolesti. Zagreb 1988.

LIT.: Gaon, Jakob. Ko je ko u Jugoslaviji, 1. Beograd 1968. – Gaon, Jakob. Ko je ko u Jugoslaviji. Beograd 1970. – S. Obradov: Gaon, Jakob. Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986. – http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:VxxOrmT7sLcJ:sarajdoktor.blogger.ba/arhiva/2007/02/04/689324+jakob+gaon&cd=2&hl=hr&ct=clnk&gl=hr, pristupljeno 2. IX. 2011. – http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BM6K-yzjD0sJ:elmundosefarad.wiki dot.com/gaon-jakob-jasa+jakob+gaon&cd=5&hl=hr&ct=clnk&gl=hr, pristupljeno 2. IX. 2011.