ABRAHAM, Joško (Josef)

ABRAHAM, Joško (Josef), žid. aktivist (Daruvarski Brestovac, 27. IX. 1910 – Haifa, Izrael, 1. II. 1995). Sin Adolfa i Katice. Trgovačku akademiju završio je u Somboru. Doselivši se 1930. u Zagreb, od 1935. radio u uredu društva Hevra Kadiša, vodio nogometnu sekciju Makabija te obnašao dužnosti u ŽO, posebice pri zbrinjavanju žid. izbjeglica iz Njemačke i Austrije. Nakon uspostave NDH organizirao je skrb za zatočenike u logorima Jasenovcu, Staroj Gradiški i Loborgradu, no zbog opasnosti od deportacije 1942. sklonio se u Vojvodinu, gdje je uhićen i upućen na prisilni rad; njegova majka i dvije sestre s obiteljima stradale su u Auschwitzu. God. 1945. vratio se u Zagreb, gdje je kao tajnik ŽO pomagao povratnicima iz izbjeglištva i logora. Također surađivao sa Zemaljskom komisijom za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u prikupljanju podataka o žid. žrtvama. U drugoj pol. 1940-ih sudjelovao je u ilegalnom useljavanju eur. Židova u Palestinu i zatim u Izrael, gdje se 1949. nastanio te do umirovljenja 1975. na položaju ravnatelja radio u pogonu automobilske tvornice »Kaiser–Frazer« (poslije »Kaiser–Willys«) u Haifi. Zaslužan je za aktivnost tamošnje podružnice HOJ, tajnikom koje je imenovan 1972, a predsjednikom 1979. Autobiografskim zapisom javio se u Biltenu HOJ (1985), koji je i uređivao. Njemu u čast zasađen je gaj u Herzlovoj šumi kraj Rehovota.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Zagreb 1980. – H. Bramer: Povodom 75-godišnjice. Bilten HOJ, 5(1985). – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 44/45.