FEUEREISEN-JELINEK, Nada

FEUEREISEN-JELINEK, Nada, službenica (Zagreb, 19. IX. 1903 – Carate Brianza kraj Milana, Italija, 19. VI. 1993). Kći Julija Müllera i Mile. Bila je u braku sa službenikom Adolfom Feuereisenom (Cisna, Poljska, 1. X. 1895 – logor Jasenovac, 1945), sinom Ljudevita, koji je stekao zavičajnost u Cerniku te u međuratnom razdoblju radio u dioničkom društvu za eksploataciju drva u Zagrebu. Po uspostavi NDH sa suprugom Nadom i sinom Stanislavom (?, 1936) preuzeo je žid. znak i 19. V. 1941. Odboru za podavanja Židova predao zlatninu i gotovinu vrijednu 11 250 din., a 9. VII. 1941. uhićen je s obitelji, odveden u Gospić, a potom na Pag te u logor Jasenovac. Iako mu je iz ŽOZ poslan samo jedan paket 14. XI. 1941, preživio je do potkraj rata radeći stručne poslove u logoru. N. je sa sinom iz Gospića u skupini od 175 žena i djece preko Karlobaga otpremljena u logor Metajnu, a zatim u logor Slana na Pagu. Krajem kolovoza 1941. vraćena je u zatvor u Gospiću te preko Zagreba odvedena u logor Kruščicu, a u listopadu 1941. u logor Loborgrad, gdje joj je umro sin. U kolovozu 1942. puštena je iz transporta za Auschwitz kao tal. državljanka zavičajna u Cerniku Primorskom, Čavle, koji je u ono doba bio pod tal. okupacijom. S tal. dokumentima stigla je na Sušak, odande u Bari, gdje je 8. IX. 1944. kao svjedokinja o logorima Slana i Metajna dala iskaz kapetanu NOVJ Jerolimu Kataliniću. Izvorni zapisnik o iskazu predan je Međunarodnoj komisiji za utvrđivanje ratnih zločina pri savezničkoj komandi u Rimu. Nakon II. svj. rata živjela je u Rimu, gdje se udala za zagrebačkoga stomatologa Đuru Jelineka.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 668. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29490. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ. – Podaci o ulazniku I. Jelinek.

LIT.: A. Zemljar: Haron i sudbine. Zagreb 1988. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.