FELDBAUER, Artur

FELDBAUER, Artur, agronom (Zemun, Srbija, 25. IX. 1897 – ?logor Jasenovac, 1941–1945). Nakon I. svj. rata boravio je u Argentini, a 1926–34. namješten kao upravitelj kod baruna Hülgerta u Estanciji u Isla Verde. Ondje je 1934. postao član nacionalsocijalističke Auslandsorganization Opfering, o čemu je imao potvrdu. Po povratku u Hrvatsku bio je upravitelj gospodarskoga imanja Tvornice žeste i pjenice u Savskom Marofu kao stručnjak za tovljenje goveda i svinja. Prešao je 1938. na katoličanstvo. Po uspostavi NDH tražio je priznanje arijskih prava, a njegovu je molbu supotpisalo više od 100 hrv. seljaka kao i Općinsko vijeće Brdovečkoga prigorja, ističući njegove zasluge za unapređenje govedarstva i svinjogojstva na lokalnim seljačkim gospodarstvima. Nalogom od 10. IX. 1941. bio je uhićen i upućen u sabirni logor na Zavrtnici, a odande na prisilni rad, po svemu sudeći deportiran u logor Jasenovac.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28016, 28111.