FEIN

FEIN, Gejza (Geza), stomatolog (Vučevci kraj Valpova, 29. VI. 1871 – Auschwitz, 1944). Sin Mavrov. Bio je u braku s Adolfinom rođ. Löwinger, podrijetlom iz Temišvara, koja je stekla zavičajnost u Osijeku udajom 1901. Maturirao je u Osijeku 1891. Medicinu je studirao u Grazu, gdje je bio član Hrvatskoga akademskog društva »Hrvatska«. Od 1897. radio je kao liječnik u Zavodu za umobolne u Stenjevcu (danas Klinika za psihijatriju Vrapče), kraće vrijeme 1898. u Bolnici milosrdne braće u Zagrebu (danas KB »Sveti Duh«), a od 1899. kao liječnik Okružne blagajne za potporu bolesnika u Osijeku, gdje je od 1921. djelovao kao stomatolog. Bio je član odbora osječkoga kluba liječnika (od 1933) te član osječke masonske lože »Menora« (osn. 1934). S obitelji se preselio u Zagreb, gdje je krajem 1930-ih imao stomatološku ordinaciju u Križanićevoj ul. Po uspostavi NDH, odlukom ustaškog redarstva od 16. VI. 1941, bilo mu je dopušteno da sa suprugom, sinom Robertom, kćeri Ljuboslavom i zetom Mirkom Pichlerom od 10 do 12 i od 16 do 18 sati boravi u vrtu kuće na Ribnjaku. Nakon što je sa suprugom preuzeo žid. znak, prebjegli su u tal. zonu. U studenom 1942. internirani su u logor u Kraljevici, zatim u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, na Rabu su ga u ožujku 1944. uhitile njem. snage i deportirale u Auschwitz, dok je supruga preko Velebita stigla na partizanski teritorij i preživjela rat u pozadini na oslobođenom području Banije. – Sin Robert Fein (Fajn), stomatolog (Osijek, 6. X. 1904 – Zagreb, 23. IX. 1990). Diplomirao je 1928. na Medicinskom fakultetu u Beču te specijalizirao stomatologiju. Ovlaštenje za obavljanje zvanja dobio je 1935. od Gradskog poglavarstva u Zagrebu, gdje je do II. svj. rata imao stomatološku ordinaciju u Palmotićevoj ul. Po osnutku NDH preuzeo je žid. znak, prebjegao na Hrvatsko primorje te u studenom 1942. interniran u logor u Kraljevici, a u srpnju 1943. u logor Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima djelujući kao stomatolog Zdravstvene ekipe u Gorskom kotaru, a potom šef zdravstvene ekipe 10 u Dodošima na Baniji.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 668. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27341. – KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2013.