FARAGO, Vilim

FARAGO, Vilim, otpremnik (Somberek, Mađarska, 19. XI. 1887 – logor Jasenovac, 1941). U međuratnom razdoblju bio je suvlasnik poduzeća »Seligman i drug« u Osijeku. U braku s Lilom (?, 1894 – Auschwitz, 1942), otac je Oskara (Osijek, 1918 – logor Jasenovac, 1941) i Milana (Osijek, 1921 – ?). Po osnutku NDH sa sinom Oskarom odveden je u srpnju 1941. iz Osijeka u Gospić, a odande u rujnu 1941. u logor Jasenovac. Supruga Lila iz sabirnog logora Tenja kraj Osijeka deportirana je u Auschwitz 22. VIII. 1942. Sudbina sina Milana je nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 630. – Popis žrtava.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.