EBENŠPANGER, Marko (Ebenspanger)

EBENŠPANGER, Marko (Ebenspanger), trgovac i javni djelatnik (?, 1832 – Zagreb, 12. II. 1911). Bio je vlasnik trgovine kožom u Petrinji od 1871, a iduće god. kupio je kuću od petrinjskoga građanina i dugogodišnjeg magistratskog vijećnika Johana Friedela. God. 1906. odselio se u Zagreb, gdje je nastavio voditi trgovinu, a kuću u Petrinji prodao trgovcu → D. Kestleru. Sudjelovao je u društvenom životu Petrinje kao predsj. Petrinjske štedionice, gradski zastupnik, jedan od utemeljitelja Društva za potporu učiteljskih pripravnika i Društva za podupiranje siromašnih učenika Kraljevske male realne gimnazije 1886.