DRUTTER, Isak

DRUTTER, Isak (Izak), ekonomist (Šibenik, 16. V. 1925). Sin Salamona i Regine rođ. Konforti. S Terezijom (Tinom) rođ. Fabijanić otac je Ine. Šest razreda gimnazije završio je u Šibeniku (1935–41), a za II. svj. rata priključio se NOVJ. U Zagrebu je 1947. završio gimnaziju, a 1955. studij na Ekonomskom fakultetu. Od 1945. do 1948. bio je član Gradskoga komiteta Narodnoga odbora Hrvatske u Zagrebu, a zatim suradnik u Ekonomskom institutu (1953–55), zamjenik direktora u izdavačkom i propagandnom poduzeću »Interpublic« (1955–56), nastavnik u Političkoj školi CK SKH »Rade Končar« (1956–58) i u Beogradu suradnik u Institutu društvenih nauka (1958–60). God. 1960–61. boravio je kao stipendist Fordove fondacije na poslijediplomskom studiju na University of Chicago i University of California – Berkeley u SAD. Nakon povratka u domovinu bio je znanstveni suradnik u Ekonomskom institutu u Zagrebu (1962–69), generalni direktor zagrebačke centrale Narodne banke Jugoslavije (1969–72), guverner Narodne banke Hrvatske i član Savjeta guvernera Narodne banke Jugoslavije (1972–78) i potpredsjednik Privredne komore Hrvatske (1978–89), na toj je dužnosti umirovljen. Također je predavao ekonomiku vanjske trgovine na Visokoj školi za vanjsku trgovinu u Zagrebu (1968–69), teoriju i politiku cijena na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1969–74) i privredni sistem na poslijediplomskom studiju na zagrebačkom Pravnom fakultetu (1980–82). Članke o sustavu tržišta i cijena te morfologiji tržišta objavio u stručnim časopisima i zbornicima Ekonomski pregled (1963, 1968, 1980), Robni promet i tržište u Jugoslaviji s aspekta teorije i prakse (Zagreb, 1967), Privredni sistem Jugoslavije (Beograd 1970), Samoupravni sistem proširene reprodukcije u socijalističkoj Jugoslaviji (Zagreb 1980) te edicijama Ekonomskog instituta u Zagrebu (1963–65, 1967–70, 1973, 1981–82, 1985, 1989). – Kći Ina, slikarica (Zagreb, 9. X. 1964 – Zagreb, 6. X. 2006). Osnovnu i srednju školu pohađala je u Zagrebu. Diplomirala je slikarstvo 1988. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Josipa Biffela. Radila je intimističke crteže maloga formata, isprva u duhu lirske apstrakcije i izrazita kolorizma, potom sve snažnijeg ekspresionističkog izričaja (ciklus antropomorfnih čudovišta). Svoje je slike rijetko potpisivala, gotovo ih uopće nije datirala ni imenovala. U posljednjim djelima, kojima je iskazala specifičan doživljaj tjeskobe, mučnine i patnje, posve je reducirala gamu na crno-bijeli raspon, s istančanim preljevima sivila (ciklus Glave, 2001). Samostalno izlagala u Zagrebu (1989, 1994, 1999, 2001), a skupno na izložbi San i krik (Zagreb 2000).

DJELA: Ekonomika (suautor T. Drutter). Zagreb 1964. – Industrijski kapital i profit. U: Politička ekonomija. Zagreb 1968. – Price System and Policy. U: Essays on the Political Economy of Yugoslavia. Zagreb 1982. – Integralno tržište. Spomenica 50 godina rada (1939–1989) Ekonomskog instituta–Zagreb. Zagreb 1990. – Koncepcija i strategija dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske. Svodna studija (suautor). Zagreb 1990.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1920–1980. Zagreb 1980. – T. Maroević: San i krik. Likovna umjetnost Židova u Hrvatskoj (katalog izložbe). Zagreb 2000. – (Nekrolog). Ha-kol, 2006, 97. – T. Maroević: Ina Drutter (katalog retrospektive). Zagreb 2008. – V. Babić: Grebanje ispod površine lica. Vijenac, 16(2008), 13. III. – B. Vujanović: Iz unutarnjeg svijeta. Vjesnik (2008), 31. III. – T. Maroević: Ina Drutter. Autonomni, intimni likovni svijet. Ha-kol, 2008.