DA-DON, Kotel

DA-DON, Kotel, rabin (Netivot, Izrael, 12. XII. 1967). Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Izraelu (Ašdod). Vjersko i rabinsko obrazovanje stekao je u ješivi Ha-Kotel u Jeruzalemu (1987–91), gdje dobiva naslov šoheta, i u rabinskom i učiteljskom seminaru Midraš Sephardi u Jeruzalemu (1991–95), koji je okončao stjecanjem naslova diplomiranoga rabina i diplomiranog kantora. Potom je studirao na Pravnom fakultetu na Sveučilištu Bar Ilan u Ramat Ganu (1991–95) te istodobno pohađao Lipschits Teacher’s Training College, S. S. C. Teacher’s Seminary u Jeruzalemu, gdje je stekao zvanje diplomiranog učitelja. Od 1995. član je izraelske Odvjetničke komore. Bio je prof. na Židovskoj srednjoj školi Masoret Avot u Budimpešti (1996–98) i nastavnik na Pedagoškom i Rabinskom fakultetu na Sveučilištu za židovske studije u Budimpešti (1997–98) na kojem je i doktorirao 2007. Od 1993. počinje se angažirati u obrazovnim aktivnostima u eur. židovskim zajednicama i povremeno voditi blagdane, a od 1998. glavni je rabin za Hrvatsku te od 2006. predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje na Katedri za judaistiku drži kolegij Uvod u judaizam. Od 2012. docent i predstojnik Katedre za judaistiku. Objavljivao je stručne radove u Ha-kolu, Novom Omanutu, Vjesniku đakovačke i srijemske biskupije itd. Njegova knjiga Židovstvo – život, teologija i filozofija prvi je sveobuhvatni priručnik o judaizmu objavljen u Hrvatskoj i na južnoslavenskom prostoru. Kao gl. rabin razvija vjerski život, tradicijsku žid. kulturu i izdavačku djelatnost. Od 2005. duhovni je vođa Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj. Oženjen je Agnesom Evom Da-Don i otac četvero djece (Emanuel-Israel, Aviad-David, Jonatan-Moše i Simha-Žuži).

DJELA: Etica Ebraica Moderna. Rim 2002. – Židovstvo – život, teologija, filozofija. Zagreb 2004.

LIT.: http://www.ffzg.hr/dokument/doc_dl.cgi?002885_1.doc, pristupljeno 26. I. 2012. – http://www.bet-israel.com/index.php?option=com_content&task=section&id=17&Itemid=48, pristupljeno 26. I. 2012.