CINER, Paja (Zinner)

CINER, Paja (Zinner), inženjer (Bela Crkva, Srbija, 22. X. 1922). Sin ljekarnika Maksa i Irme rođ. Szigedi (Szigeti, Sigeti). Još kao gimnazijalac primljen je u SKOJ. Maturirao je 1940. na II. muškoj gimnaziji u Beogradu, gdje ga je zatekao II. svj. rat. Uspio je prebjeći u Split te bio interniran u logor Ferramonte di Tarsia. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima te bio službeni tumač brit. kirurškoga tima na Visu, a 1944–48. prevoditelj jugoslav. vojne misije u Njemačkoj, također djelovao u Odjelu za reparaciju u brit. zoni. God. 1949. u činu kapetana 1. klase upisao se na Tehnički fakultet u Beogradu, na kojem je 1954. diplomirao te do 1970. radio na beogradskom Vojnotehničkom institutu na istraživanju i razvoju hidrauličkih sistema za mehanizaciju i automatsko upravljanje vojnim vozilima i sredstvima. Projekt »Lansirni most« priznat mu je kao magistarski rad (1968–70). Boravio je na specijalizaciji u Francuskoj i SAD, a 1968. izabran je za gostujućeg predavača na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, gdje je dvije godine predavao. God. 1970. u činu pukovnika preselio se u Zagreb, gdje je postao pročelnik katedre Automatskog upravljanja na Tehničkoj vojnoj akademiji, na kojoj je 1977. doktorirao, a 1978. bio izabran za redovitoga profesora. Istodobno je predavao na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju u Zagrebu i Ljubljani, a jedan semestar na Visokoj vojnoj školi u Alžiru. Iako je bio umirovljen 1982, iste je god. ponovno izabran za redovitoga profesora nastavivši stručni rad do 1997.

DJELA: Hidraulički uređaji. Zagreb 1980. – Elektrohidraulički servosistemi (suautor R. Abduli). Beograd 1986.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – N. Račić: Ciner Paja. Znameniti Jevreji Srbije. Biografski leksikon. Beograd 2011.