CENTNER, Oto

CENTNER, Oto, pravnik i žid. aktivist (Brčko, BiH, 29. VII. 1905 – Zagreb, 22. II. 1988). Brat Franje i Đure. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Brčkom i Vinkovcima. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1929. doktorirao temeljem rigoroza. Bio je odvjetnički pripravnik u Zrenjaninu i Brčkom (1928–31), sudski pripravnik Okružnoga suda u Bihaću (1931–34), sudski pristav Kotarskoga suda u Zvorniku (1934) te sudac kotarskih sudova u Kuršumliji, Brčkom, Gackom i okružnih sudova u Travniku i Tuzli (1934–41). Po uspostavi NDH bio je otpušten iz službe i zatvaran od ustaških vlasti u Zagrebu. Po izlasku iz zatvora skrivao se uz pomoć prijatelja – kolege suca na njegovoj mansardi sve do listopada 1943. kad se priključio partizanima kao borac Tuzlanskoga partizanskog odreda, a zatim je djelovao u pozadini na oslobođenom teritoriju u tuzlanskom kraju. Nakon rata vodio je odsjek u Javnom tužilaštvu BiH (1945–48), bio član Savjeta za zakonodavstvo BiH (1948–51), sudac Okružnog suda u Sarajevu (1951–53), sudac Vrhovnog suda BiH (1953–54) i sudac Vrhovnog suda Hrvatske (1954–77). Bio je i pročelnik krivičnopravne sekcije Udruženja pravnika Hrvatske (1957–58), član Pravnoga savjeta Hrvatske te član radne skupine za izradbu teksta Krivičnoga zakona SRH (iz 1977). Kao honorarni nastavnik Više upravne škole u Zagrebu autor je skripta iz kaznenoga prava (1959, 19622). Članke iz područja kaznenoga prava objavljivao je u Narodnoj upravi (1950–52) i Našoj zakonitosti (1961–64, 1973–74). Od 1950-ih bio je aktivan u ŽO u Sarajevu, Zagrebu i u SJOJ u Beogradu; osobito se isticao u humanitarnom i socijalnom radu te u kontaktima s međunarodnim žid. ustanovama. Bio je dugogodišnji predsj. Kuratorija doma »Lavoslav Schwarz«. Sa suprugom Martom rođ. Drucker, otac je Nade Centner-Hermanović, biologinje (Sarajevo, 18. X. 1947), znanstvene suradnice Referalnoga centra Sveučilišta u Zagrebu, a od poč. 1990-ih bibliotekarice informatorice u Goethe-institutu u Zagrebu.

DJELA: Priručnik za sudije porotnike. Beograd 1968.

LIT.: M. Belčić: Dr Oto Centner, Priručnik za suce porotnike. Naša zakonitost, 22(1968) 2. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – L. Kadelburg: (Nekrolog). Jevrejski pregled, 39(1988) 9/12. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – N. Lonza: Centner, Otto. Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989. – B. Žepić: Centner, Oto. Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine, 1. Mostar 2009.