CEGLEDI, Rudolf

CEGLEDI, Rudolf, ekonomist (Karlovac, 1910 – Venčan kraj Mladenovca, Srbija, 8. X. 1941). Sin Julija i Ide, brat Margite. Osnovnu i srednju školu završio je u Karlovcu, a studij ekonomije u Ekonomsko-komercijalnoj školi u Zagrebu, na kojoj je 1933. obranio doktorsku disertaciju Razvoj nominalističke teorije o novcu i njezino značenje po praktičnu novčanu politiku. God. 1932–37. objavljivao je članke iz područja financija (Bankarstvo, Finansije, Privredna revija, Jugoslovenski Lloyd i Ekonomist). Uoči II. svj. rata otišao je u Beograd. Bio je aktivist lijevo orijentiranoga sindikata SBOTIČ. U kolovozu 1941. priključio se partizanima kao borac, potom je bio polit. komesar bataljuna u Kosmajskom partizanskom odredu. Poginuo je u borbi protiv »nedićevaca«. – Sestra Margita Cegledi-Heimer, liječnica (Krapinske Toplice, 6. VII. 1908 – ?). Zavičajost je stekla u Varaždinu. Bila je u braku sa Stjepanom Heimerom. Po osnutku NDH bila je bez namještenja te je u ekipi žid. liječnika u rujnu 1941. bila poslana u Travnik djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. Iz BiH je uputila molbu vlasti NDH da iz logora pusti njezinu bolesnu nećakinju Veru Heimer, kojoj je tada bilo 11 godina. Nakon rata s obitelji živi u Zagrebu, gdje je do umirovljenja radila kao liječnica u Domu zdravlja Trešnjevka. – Njihov otac Julio (Rožemberk, Slovačka, 18. II. 1880 – ?), doselio se iz Slovačke 1907. u Varaždin. Državljanstvo je stekao 1925. Sa suprugom Idom rođ. Fürst (?, 1883 – ?, 1977) bio je vlasnik kuće u Mesničkoj ul. u Zagrebu, nacionalizirane 1956.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28017, 29221, 29350.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. N. L.-K.: Cegledi, Rudolf. Židovski biografski leksikon. Novi Omanut, 9(2001) 44/45. – M. Ašković, J. Radmilović, N. Petrović: Savez bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika Jugoslavije 1902–1941. Beograd 1971. – B. Blau: Studenti Židovi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2006.