CARIN-KAISER, Mira

CARIN-KAISER, Mira, revolucionarka (Hrvatska Kostajnica, 1915 – ?). Primljena je u SKOJ 1935. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu bila je vrlo aktivna u revolucionarnom pokretu te ju je 1936. Sud za zaštitu države osudio na godinu dana zatvora. Po izlasku iz zatvora nastavila je ilegalni rad. Nakon uspostave NDH prebjegla je u Split te bila internirana na Korčulu do rujna 1943, kad je prebačena u Italiju, odakle se u rujnu 1944. priključila partizanima djelujući kao referentica saniteta u jedinicama 8. korpusa i liječnica u bolnici istoga korpusa.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.