ABINUN, Aron

ABINUN, Aron, trgovac (Sarajevo, 1914 – ?). U međuratnom razdoblju djelovao kao trg. pomoćnik u Sarajevu. U drugoj pol. 1941. želio se priključiti Kalinovičkomu partizanskomu odredu, ali je navodno odbijen pod izlikom da im »kaputaši« nisu potrebni. Preko Sarajeva stigao u Dalmaciju, a od lipnja 1943. interniran u logor Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima kao borac Židovskoga rapskoga bataljona i 2. brigade 7. banijske divizije.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.