WOLLAK, Henrik (Volak)

WOLLAK, Henrik (Volak), žid. aktivist (?, o. 1884 – logor Jasenovac, 7. XI. 1941). Tijekom 1930-ih bio je član »Lože Zagreb 1090« nezavisnoga žid. reda Bnei Brit.

LIT.: Loža »Zagreb«. Jevrejski glas, 5(1932) 48; 6(1933) 26; 7(1934) 8. – I. Mužić: Popis masona u Hrvatskoj između dva rata. Marulić, 18(1985) 3. – A. Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac 19411945. Dokumenta, 1. Beograd–Jasenovac 1986.