WOLKENFELD, Hans (Ivan)

WOLKENFELD, Hans (Ivan), građevinski inženjer i poduzetnik (Beč, 20. VI. 1890 – ?, Argentina, ?). Sin Samuelov. Studirao je u Beču. Za I. svj. rata bio je mobiliziran u austroug. vojsku. Zarobljen je 3. XI. 1918. te do listopada 1919. bio u tal. zarobljeništvu. U međuratnom razdoblju bio je suvlasnik poduzeća »Ivančić & Wolkenfeld« i član Zagrebačke inženjerske komore. Sagradio je zgradu Središnjega ureda za osiguranje radnika i više palača u Zagrebu. Po uspostavi NDH sa suprugom Danicom rođ. Gorjan-Grünwald i kćeri Renatom (?, 1927) preuzeo je žid. znak, prešao na katoličanstvo i zatražio arijska prava. U srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka, ali je 12. VIII. 1941. Ustaškomu redarstvu službeno javljeno da je nestao iz Zagreba te da je u njegovu stanu zaplijenjeno 213 komada srebrnine. Prebjegao je u Dubrovnik te na nepoznat način stigao u Argentinu.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28350. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.