WACHSLER, Manfred

WACHSLER, Manfred, trgovac (Vukovar, 26. XI. 1885 – logor Jasenovac, 1941). Sin Hermana, unuk Marka i suprug Magde rođ. Scheer. Bio je vlasnik veletrgovine pićem i velepecare žestokih pića »Marko Wachsler i sin«, osn. 1843. u Vukovaru. Poduzeće je opskrbljivalo vinom i rakijom kupce u Vukovaru i okolici, ali i u Zagrebu, Varaždinskim Toplicama, Beogradu, Belom Manastiru i Novom Sadu te u drugim vojvođanskim gradovima. Bio je i kućevlasnik. Po uspostavi NDH poduzeće je dobilo povjerenika, a on je u ljeto 1941. uhićen te odveden u logor Jasenovac, gdje je stradao. – Otac Herman, posebnik (?, o. 1840 – Vukovar, ?). U drugoj pol. XIX. st. bio je ugledni građanin Vukovara. Prilikom posvećenja novoga vukovarskog hrama 17. XII. 1889. predstavljao je Izraelitsku bogoštovnu općinu.

IZV.: DAVU, fotokopija dokumenta o posvećenju novog vukovarskog hrama. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 123. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29430.

LIT.: V. Kovač: Židovi Vukovara. Bilten ŽOZ, 1996, 46/47. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.