WACHSLER, Emanuel

WACHSLER, Emanuel, trgovac (?, o. 1865 – Nova Gradiška, 1933). God. 1898. otvorio je u Novoj Gradiški trgovinu željeznom robom, koja je brzo širila poslove i 1918. prerasla u veletrgovinu s velikim skladištem, tako da je cijeli pogon 1930-ih zapošljavao 30 do 40 radnika. Sudjelovao u izgradnji novogradiške hidroelektrane (munjare) 1912. Bio je gradski odbornik 1929. te dugogodišnji predsj. novogradiške žid. općine. Njegovim nastojanjem sagrađena je novogradiška sinagoga, za koju je 26. VI. 1923. položio temeljni kamen. Dao je znatan novac za izgradnju izletišta, lječilišta i hotela »Šumetlica« na Strmcu pokraj Nove Gradiške.

LIT.: V. Žugaj: Židovska zajednica u Cerniku. Ha-kol, 1999, 59/60. – Isti: Židovi novogradiškog kraja. Nova Gradiška 2001.