URBAH, Hinko (Urbach, Heinrich)

URBAH, Hinko (Urbach, Heinrich), nadrabin (Morávka, Češka, 29. IX. 1872 – Pariz, 1960). Sin Natanov. Završio je heder (žid. osnovnu školu), a zatim ješivu u Bratislavi, gdje je radio kao odgojitelj do 1898. U Budimpešti je završio srednju školu 1891. i nastavio pohađati višu rabinsku školu. Istodobno je na Filozofskom fakultetu studirao usporedne filozofije semitskih jezika i doktorirao 1904. Djelovao je kao rabin u Tuzli (1906–11) i Zemunu (1911–28), a kao nadrabin u Sarajevu (1928–46). U ožujku 1909. uz → H. Spitzera bio je izlagač na cionističkom skupu u Slavonskom Brodu. Javljao se člancima o različitim aspektima židovstva (Jevrejski glas, 1938, 35/36). Predavao je na Teološkom zavodu, koji je 1938. otvoren u Sarajevu. Po uspostavi NDH prebjegao je u Italiju, a krajem 1943. u Švicarsku. Vratio se 1945. u Sarajevo, a 1946. premješten je u Zagreb, gdje je djelovao dvije godine. Nakon osnutka države Izrael neko je vrijeme radio na popisu kandidata za useljenje, a potom se i sam iselio noseći osamdesetak svitaka Tore spašenih na tlu Jugoslavije. Bio je smješten u Dom umirovljenika u Jeruzalemu zajedno sa suprugom odakle ih je sin Benjamin odveo u Pariz, gdje je umro. – Kći Lea (Tea) ud. Rubinow (Tuzla, BiH, 1908 – Varšava, 15. III. 2006). Diplomirala je germanistiku u Beogradu te 1930-ih predavala njem. jezik u Smederevskoj Palanci, a od 1934. u muškoj gimnaziji u Sarajevu. Udala se 1935. za polj. pravnika Iliju Rubinowa s kojim se odselila u Vilnius, gdje je radila kao nastavnica. Za II. svj. rata poslana je na rad u tvornicu AEG za popravak oružja u Rigi. Nakon rata nastavila je predavati u Poljskoj do izbijanja tzv. šestodnevnoga rata 1967, kad su je polj. vlasti optužile za »cionizam« i zabranile daljnji nastavnički rad. Nakon što je dobila »Medalju borca za slobodu Poljske nakon komunizma« odobren joj je nastavak rada na Visokoj školi za izvoz. Imovinu je ostavila varšavskoj sinagogi, a njezin se životopis čuva u Yad Vashemu. –Sin Benjamin (Sarajevo, 1932 − Pariz, 2012) studirao je u Francuskoj i ostao živjeti u Parizu.

LIT.: Židovska smotra, 3(1909) 7. – B. Urbah: Tko je bio posljednji nadrabin u Zagrebu. Bilten ŽOZ, 1996, 46/47. – http://elmundosefarad.wikidot.com/urbah-lea, pristupljeno 22. VII. 2011.