ALBAHARI, Leon

ALBAHARI, Leon, trgovac (Sarajevo ili Bugojno, BiH, o. 1910 – ?, California, SAD, o. 2000). U međuratnom razdoblju imao je u Dubrovniku iza crkve sv. Vlaha veliku trgovinu odjećom. Po uspostavi NDH s obitelji je prebjegao u Split, potom u Italiju, a nakon završetka II. svj. rata u SAD.

IZV.: Podaci o ulazniku M. Ferera.